اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,438
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,562
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 177,375,746,131
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,287,372
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,258,308
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,258,308
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : مهرداد بختیاری ,فروغ آقاجانی ,سعید قاسم لویی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/27 3,287,372 3,258,308 0 0 168,360 0 113,922 54,438 177,375,746,131
  2 1398/01/26 3,293,025 3,262,495 0 0 168,360 0 113,922 54,438 177,603,707,786
  3 1398/01/25 3,236,940 3,208,246 0 0 168,360 0 113,922 54,438 174,650,512,774
  4 1398/01/24 3,247,411 3,217,596 0 0 168,360 0 113,922 54,438 175,159,509,008
  5 1398/01/23 3,227,102 3,196,230 0 0 168,360 0 113,922 54,438 173,996,381,502
  6 1398/01/22 3,226,991 3,196,120 0 0 168,360 0 113,922 54,438 173,990,393,285
  7 1398/01/21 3,226,878 3,196,007 0 0 168,360 0 113,922 54,438 173,984,249,503
  8 1398/01/20 3,176,712 3,145,868 0 0 168,360 0 113,922 54,438 171,254,755,535
  9 1398/01/19 3,143,625 3,115,760 0 0 168,360 0 113,922 54,438 169,615,765,896
  10 1398/01/18 3,117,511 3,089,470 0 0 168,360 0 113,922 54,438 168,184,594,226
  11 1398/01/17 3,087,706 3,059,255 0 0 168,360 0 113,922 54,438 166,539,717,094
  12 1398/01/16 3,066,548 3,035,835 0 0 168,360 0 113,922 54,438 165,264,809,091
  13 1398/01/15 3,066,433 3,035,721 0 0 168,360 0 113,922 54,438 165,258,594,456
  14 1398/01/14 3,066,319 3,035,607 0 0 168,360 0 113,922 54,438 165,252,397,937
  15 1398/01/13 3,066,205 3,035,494 0 0 168,360 0 113,922 54,438 165,246,219,528
  16 1398/01/12 3,066,092 3,035,381 0 0 168,360 0 113,922 54,438 165,240,059,228
  17 1398/01/11 3,065,979 3,035,268 0 0 168,360 0 113,922 54,438 165,233,917,036
  18 1398/01/10 3,056,059 3,025,646 0 0 168,360 0 113,922 54,438 164,710,122,438
  19 1398/01/09 3,026,467 2,999,649 0 0 168,360 0 113,922 54,438 163,294,877,358
  20 1398/01/08 3,026,484 2,999,666 0 0 168,360 0 113,922 54,438 163,295,840,061