صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۵۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۳,۴۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۲۶,۰۳۹,۷۷۳,۷۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۸۱۱,۸۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۶۷۵,۲۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۶۷۵,۲۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲۱,۸۱۱,۸۶۲ ۲۱,۶۷۵,۲۶۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۲۲۶,۰۳۹,۷۷۳,۷۷۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲۱,۹۲۳,۲۵۲ ۲۱,۷۸۴,۰۷۳ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۲۳۲,۱۹۴,۲۹۰,۵۳۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲۲,۵۱۰,۰۴۵ ۲۲,۳۶۵,۸۵۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۲۶۵,۱۰۱,۹۱۴,۹۳۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲۲,۹۴۶,۸۷۹ ۲۲,۷۹۸,۷۰۳ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۲۸۹,۵۸۵,۸۴۳,۵۹۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲۲,۸۴۵,۱۹۳ ۲۲,۶۹۶,۸۹۸ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۲۸۳,۸۲۷,۳۶۳,۵۵۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲۲,۸۴۷,۶۱۴ ۲۲,۶۹۹,۳۱۹ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۲۸۳,۹۶۴,۲۶۹,۱۹۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲۲,۸۵۰,۰۳۴ ۲۲,۷۰۱,۷۴۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۲۸۴,۱۰۱,۱۹۸,۴۵۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲۲,۳۹۶,۱۱۷ ۲۲,۲۵۰,۹۳۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۲۵۸,۶۰۱,۵۸۷,۹۰۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲۱,۷۵۶,۴۱۷ ۲۱,۶۱۲,۹۵۹ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۲۲۲,۵۱۵,۴۰۱,۱۲۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲۱,۲۷۴,۶۱۶ ۲۱,۱۳۳,۲۳۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۱۹۵,۳۸۰,۳۲۰,۶۸۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲۱,۴۱۸,۰۵۳ ۲۱,۲۷۵,۶۷۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۲۰۳,۴۳۷,۳۰۶,۹۱۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲۱,۱۶۵,۵۵۳ ۲۱,۰۲۴,۹۰۴ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۱۸۹,۲۵۲,۶۹۶,۸۸۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲۱,۱۶۷,۸۳۶ ۲۱,۰۲۷,۱۸۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۱۵۱ ۱۲۸,۳۲۵ ۵۶,۵۶۴ ۱,۱۸۹,۳۸۱,۸۲۹,۲۵۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲۱,۱۶۹,۱۸۰ ۲۱,۰۲۸,۹۰۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۲۰ ۱۲۸,۱۷۴ ۵۶,۷۱۵ ۱,۱۹۲,۶۵۴,۳۹۲,۷۹۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۲۱,۳۷۴,۹۰۷ ۲۱,۲۳۳,۲۶۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۱۵۴ ۵۶,۷۳۵ ۱,۲۰۴,۶۶۹,۳۹۰,۶۲۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۲۱,۸۱۳,۷۷۰ ۲۱,۶۶۹,۱۱۱ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۱۵۴ ۵۶,۷۳۵ ۱,۲۲۹,۳۹۶,۹۸۷,۹۲۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲۲,۳۵۳,۷۶۹ ۲۲,۲۰۳,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۱۵۴ ۵۶,۷۳۵ ۱,۲۵۹,۷۰۳,۸۴۱,۴۲۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲۲,۲۷۸,۹۷۴ ۲۲,۱۲۸,۷۶۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۱۵۴ ۵۶,۷۳۵ ۱,۲۵۵,۴۷۵,۲۱۶,۳۸۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲۲,۰۸۳,۵۲۱ ۲۱,۹۳۴,۶۵۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۱۵۴ ۵۶,۷۳۵ ۱,۲۴۴,۴۶۲,۷۷۳,۷۹۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲۲,۰۸۶,۴۳۸ ۲۱,۹۳۷,۵۷۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۲۸,۱۵۴ ۵۶,۷۳۵ ۱,۲۴۴,۶۲۸,۲۹۹,۵۰۲