صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۴,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳۵,۴۶۵,۶۳۶,۴۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۹۸۳,۴۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۸۸۳,۱۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۸۷۲,۶۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۰۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۷,۹۸۳,۴۰۵ ۷,۸۸۳,۱۵۸ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۵,۴۶۵,۶۳۶,۴۲۸
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۷,۹۸۴,۴۳۷ ۷,۸۸۴,۱۸۹ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۵,۵۲۲,۶۰۱,۷۸۸
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۷,۹۸۵,۴۶۸ ۷,۸۸۵,۲۲۰ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۵,۵۷۹,۵۶۷,۵۹۲
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۷,۸۵۵,۶۶۵ ۷,۷۵۷,۲۹۸ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۲۸,۵۱۳,۱۵۰,۴۲۶
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۷,۹۳۶,۶۶۹ ۷,۸۳۷,۰۸۲ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۲,۹۲۰,۴۱۴,۵۷۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۷,۹۳۷,۶۹۳ ۷,۸۳۸,۱۰۷ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۲,۹۷۷,۰۰۶,۷۲۸
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۷,۹۳۸,۷۱۸ ۷,۸۳۹,۱۳۱ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۳,۰۳۳,۵۹۹,۳۲۵
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷,۹۳۹,۷۴۲ ۷,۸۴۰,۱۵۶ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۳,۰۹۰,۱۹۲,۳۶۳
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۷,۹۴۰,۷۹۰ ۷,۸۴۱,۲۰۴ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۳,۱۴۸,۰۸۵,۸۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۷,۹۴۱,۸۳۹ ۷,۸۴۲,۲۵۳ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۳,۲۰۶,۰۲۹,۷۸۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۷,۷۹۶,۱۲۷ ۷,۶۹۸,۶۰۹ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۲۵,۲۷۱,۱۳۸,۷۶۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۷,۸۶۴,۰۰۸ ۷,۷۶۵,۵۳۸ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۲۸,۹۶۸,۳۰۹,۲۰۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۷,۶۹۷,۱۰۹ ۷,۶۰۰,۹۸۶ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۱۹,۸۷۸,۴۸۶,۴۳۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۷,۷۹۱,۲۰۳ ۷,۶۹۳,۶۸۵ ۱۰,۴۹۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۲۴,۹۹۹,۱۴۰,۹۳۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۸,۰۴۹,۴۹۹ ۷,۹۴۹,۴۴۰ ۱۰,۲۸۲- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۹,۱۲۷,۰۷۰,۳۲۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۸,۰۵۰,۴۴۷ ۷,۹۵۰,۳۸۹ ۱۰,۱۷۷- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۹,۱۷۹,۴۹۵,۶۸۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۸,۰۵۱,۳۴۴ ۷,۹۵۱,۲۸۶ ۱۰,۰۲۰- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۳۹,۲۲۹,۰۲۳,۵۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۸,۰۷۶,۰۵۴ ۷,۹۷۶,۰۹۷ ۹,۹۱۵- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۴۰,۵۹۹,۵۷۵,۵۳۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۸,۲۶۰,۴۹۹ ۸,۱۵۹,۹۵۴ ۹,۸۱۰- ۰ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۵۰,۷۵۵,۸۶۰,۹۱۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۸,۴۵۲,۹۱۸ ۸,۳۴۷,۸۸۱ ۹,۶۵۳- ۲۹ ۱۸۰,۵۰۲ ۰ ۱۲۵,۲۶۲ ۵۵,۲۴۰ ۴۶۱,۱۳۶,۹۳۹,۷۸۵