اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,438
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,562
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 154,907,894,564
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,863,934
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,845,584
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,845,584
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 2,863,934 2,845,584 0 0 168,360 0 113,922 54,438 154,907,894,564
  2 1397/10/24 2,858,021 2,839,094 0 0 168,360 0 113,922 54,438 154,554,618,894
  3 1397/10/23 2,847,213 2,829,713 0 0 168,360 0 113,922 54,438 154,043,930,048
  4 1397/10/22 2,835,862 2,816,961 0 0 168,360 0 113,922 54,438 153,349,703,556
  5 1397/10/21 2,840,596 2,821,069 0 0 168,360 0 113,922 54,438 153,573,329,465
  6 1397/10/20 2,840,233 2,820,706 0 0 168,360 0 113,922 54,438 153,553,571,644
  7 1397/10/19 2,839,870 2,820,343 0 0 168,360 0 113,922 54,438 153,533,842,915
  8 1397/10/18 2,833,250 2,813,765 0 0 168,360 0 113,922 54,438 153,175,723,172
  9 1397/10/17 2,828,087 2,808,197 0 0 168,360 0 113,922 54,438 152,872,604,578
  10 1397/10/16 2,831,687 2,813,735 0 0 168,360 0 113,922 54,438 153,174,078,794
  11 1397/10/15 2,826,566 2,808,185 0 0 168,360 0 113,922 54,438 152,871,985,271
  12 1397/10/14 2,817,802 2,800,511 0 0 168,360 0 113,922 54,438 152,454,221,997
  13 1397/10/13 2,817,218 2,799,928 0 0 168,360 0 113,922 54,438 152,422,457,505
  14 1397/10/12 2,816,635 2,799,345 0 0 168,360 0 113,922 54,438 152,390,730,632
  15 1397/10/11 2,819,268 2,804,994 0 0 168,360 0 113,922 54,438 152,698,240,601
  16 1397/10/10 2,804,786 2,788,512 0 0 168,360 0 113,922 54,438 151,801,032,348
  17 1397/10/09 2,798,423 2,782,194 0 0 168,360 0 113,922 54,438 151,457,082,291
  18 1397/10/08 2,810,607 2,795,766 0 0 168,360 0 113,922 54,438 152,195,895,985
  19 1397/10/07 2,789,988 2,772,647 0 0 168,360 0 113,922 54,438 150,937,384,268
  20 1397/10/06 2,789,485 2,772,145 0 0 168,360 0 113,922 54,438 150,910,026,126