اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,499
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,501
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 153,071,877,078
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,823,769
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,808,710
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,808,710
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 2,823,769 2,808,710 0 0 168,360 0 113,861 54,499 153,071,877,078
  2 1397/08/21 2,817,828 2,798,534 0 0 168,360 0 113,861 54,499 152,517,320,416
  3 1397/08/20 2,793,443 2,775,764 0 0 168,360 0 113,861 54,499 151,276,343,871
  4 1397/08/19 2,848,345 2,828,122 0 0 168,360 0 113,861 54,499 154,129,823,122
  5 1397/08/18 2,843,582 2,822,012 0 0 168,360 0 113,861 54,499 153,796,818,355
  6 1397/08/17 2,843,375 2,821,805 0 0 168,360 0 113,861 54,499 153,785,533,177
  7 1397/08/16 2,843,161 2,821,590 0 0 168,360 0 113,861 54,499 153,773,846,127
  8 1397/08/15 2,842,947 2,821,376 0 0 168,360 0 113,861 54,499 153,762,182,031
  9 1397/08/14 2,814,269 2,793,638 0 0 168,360 0 113,861 54,499 152,250,482,162
  10 1397/08/13 2,798,342 2,777,660 0 0 168,360 0 113,861 54,499 151,379,694,329
  11 1397/08/12 2,830,978 2,809,917 0 0 168,360 0 113,861 54,499 153,137,689,228
  12 1397/08/11 2,822,648 2,801,518 0 0 168,360 0 113,861 54,499 152,679,949,759
  13 1397/08/10 2,822,424 2,801,295 0 0 168,360 0 113,861 54,499 152,667,752,062
  14 1397/08/09 2,822,201 2,801,071 0 0 168,360 0 113,861 54,499 152,655,577,842
  15 1397/08/08 2,815,509 2,794,349 0 0 168,360 0 113,861 54,499 152,289,236,240
  16 1397/08/07 2,815,276 2,794,116 0 0 168,360 0 113,861 54,499 152,276,547,630
  17 1397/08/06 2,785,035 2,764,190 0 0 168,360 0 113,861 54,499 150,645,576,022
  18 1397/08/05 2,791,018 2,770,346 0 0 168,360 0 113,861 54,499 150,981,110,464
  19 1397/08/04 2,847,312 2,828,520 0 0 168,360 0 113,861 54,499 154,151,512,173
  20 1397/08/03 2,847,030 2,828,237 0 0 168,360 0 113,861 54,499 154,136,111,822