اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,449
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,551
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 117,233,037,965
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,168,810
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,153,080
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,153,080
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا ترابی ,آریا ملکی خرم ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/02 2,168,810 2,153,080 0 0 168,275 0 113,826 54,449 117,233,037,965
  2 1397/04/01 2,168,592 2,152,669 0 0 168,275 0 113,826 54,449 117,210,667,022
  3 1397/03/31 2,168,256 2,152,333 0 0 168,275 0 113,826 54,449 117,192,398,859
  4 1397/03/30 2,167,921 2,151,998 0 0 168,275 0 113,826 54,449 117,174,140,555
  5 1397/03/29 2,139,724 2,124,641 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,684,559,567
  6 1397/03/28 2,113,119 2,099,422 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,311,417,529
  7 1397/03/27 2,098,895 2,083,922 0 0 168,275 0 113,826 54,449 113,467,483,910
  8 1397/03/26 2,063,682 2,051,711 0 0 168,275 0 113,826 54,449 111,713,637,133
  9 1397/03/25 2,063,196 2,051,225 0 0 168,275 0 113,826 54,449 111,687,163,590
  10 1397/03/24 2,062,710 2,050,739 0 0 168,275 0 113,826 54,449 111,660,698,155
  11 1397/03/23 2,062,222 2,050,252 0 0 168,275 0 113,826 54,449 111,634,166,479
  12 1397/03/22 2,035,592 2,024,310 0 0 168,275 0 113,826 54,449 110,221,630,912
  13 1397/03/21 2,028,010 2,016,844 0 0 168,275 0 113,826 54,449 109,815,127,224
  14 1397/03/20 2,028,564 2,017,399 0 0 168,275 0 113,826 54,449 109,845,376,788
  15 1397/03/19 2,023,311 2,012,214 0 0 168,275 0 113,826 54,449 109,563,046,576
  16 1397/03/18 2,018,382 2,007,359 0 0 168,275 0 113,826 54,449 109,298,687,441
  17 1397/03/17 2,017,900 2,006,877 0 0 168,275 0 113,826 54,449 109,272,463,017
  18 1397/03/16 2,017,417 2,006,394 0 0 168,275 0 113,826 54,449 109,246,167,133
  19 1397/03/15 2,016,934 2,005,912 0 0 168,275 0 113,826 54,449 109,219,878,632
  20 1397/03/14 2,016,452 2,005,429 0 0 168,275 0 113,826 54,449 109,193,597,511
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق