اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,464
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,536
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 121,939,415,841
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,258,862
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,238,899
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,238,899
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 2,258,862 2,238,899 0 0 168,290 0 113,826 54,464 121,939,415,841
  2 1397/05/22 2,225,628 2,206,120 0 0 168,290 0 113,826 54,464 120,154,145,166
  3 1397/05/21 2,243,169 2,223,396 0 0 168,290 0 113,826 54,464 121,095,035,992
  4 1397/05/20 2,256,769 2,236,799 0 0 168,290 0 113,826 54,464 121,825,033,273
  5 1397/05/19 2,274,987 2,254,775 0 0 168,290 0 113,826 54,464 122,804,048,838
  6 1397/05/18 2,274,767 2,254,555 0 0 168,290 0 113,826 54,464 122,792,084,550
  7 1397/05/17 2,274,537 2,254,325 0 0 168,290 0 113,826 54,464 122,779,536,204
  8 1397/05/16 2,287,838 2,269,107 0 0 168,290 0 113,826 54,464 123,584,660,050
  9 1397/05/15 2,293,050 2,276,037 0 0 168,290 0 113,826 54,464 123,962,068,611
  10 1397/05/14 2,254,079 2,234,343 0 0 168,290 0 113,826 54,464 121,691,239,851
  11 1397/05/13 2,212,752 2,193,250 0 0 168,290 0 113,826 54,464 119,453,142,133
  12 1397/05/12 2,217,778 2,200,224 0 0 168,290 0 113,826 54,464 119,833,008,737
  13 1397/05/11 2,217,529 2,199,975 0 0 168,290 0 113,826 54,464 119,819,446,931
  14 1397/05/10 2,217,281 2,199,726 0 0 168,290 0 113,826 54,464 119,805,898,745
  15 1397/05/09 2,191,807 2,174,592 0 0 168,290 0 113,826 54,464 118,436,960,103
  16 1397/05/08 2,153,357 2,136,738 0 15 168,290 0 113,826 54,464 116,375,318,667
  17 1397/05/07 2,127,768 2,111,531 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,970,737,718
  18 1397/05/06 2,130,637 2,116,646 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,249,248,802
  19 1397/05/05 2,109,218 2,094,258 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,030,270,236
  20 1397/05/04 2,108,971 2,094,011 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,016,796,211