صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۶۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۴,۳۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۱,۳۵۱,۷۹۳,۶۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۴۰۱,۱۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۳۱۷,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۳۱۵,۲۹۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۶,۴۰۱,۱۱۶ ۶,۳۱۷,۸۰۰ ۲,۵۰۲- ۰ ۱۸۰,۲۴۸ ۰ ۱۲۴,۶۳۵ ۵۵,۶۱۳ ۳۵۱,۳۵۱,۷۹۳,۶۵۸
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۶,۴۰۱,۸۰۵ ۶,۳۱۸,۴۸۹ ۲,۳۴۵- ۱۵۹ ۱۸۰,۲۴۸ ۰ ۱۲۴,۶۳۵ ۵۵,۶۱۳ ۳۵۱,۳۹۰,۱۱۵,۷۵۲
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۶,۴۰۲,۵۴۶ ۶,۳۱۸,۹۹۱ ۲,۲۴۷- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۲۵ ۱۲۴,۶۳۵ ۵۵,۴۵۴ ۳۵۰,۴۱۳,۳۳۲,۴۵۲
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۶,۳۴۲,۶۱۰ ۶,۲۶۰,۰۹۱ ۲,۰۹۰- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۶۱۰ ۵۵,۴۷۹ ۳۴۷,۳۰۳,۵۷۸,۶۰۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۶,۲۹۲,۶۷۳ ۶,۲۱۲,۸۳۲ ۱,۹۳۳- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۶۱۰ ۵۵,۴۷۹ ۳۴۴,۶۸۱,۶۸۵,۹۹۱
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۶,۰۷۲,۱۵۹ ۵,۹۹۵,۹۲۱ ۱,۸۲۸- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۲۹ ۱۲۴,۶۱۰ ۵۵,۴۷۹ ۳۳۲,۶۴۷,۶۹۶,۹۹۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۵,۸۵۱,۶۹۴ ۵,۷۷۷,۹۲۸ ۱,۶۷۱- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۲۰,۷۲۱,۲۳۳,۹۹۸
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۵,۷۷۰,۴۶۸ ۵,۷۰۱,۷۶۶ ۱,۵۱۴- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۱۶,۴۹۳,۶۵۲,۰۳۱
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۵,۷۷۱,۰۸۹ ۵,۷۰۲,۳۸۸ ۱,۴۱۰- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۱۶,۵۲۸,۱۴۸,۱۵۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۵,۷۷۱,۶۵۸ ۵,۷۰۲,۹۵۷ ۱,۲۵۳- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۱۶,۵۵۹,۷۴۶,۹۱۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۵,۸۴۴,۷۷۵ ۵,۷۷۴,۵۲۲ ۱,۰۹۷- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۲۰,۵۳۲,۱۳۹,۸۱۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۵,۹۳۵,۸۸۵ ۵,۸۶۴,۳۳۸ ۹۹۲- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۲۵,۵۱۷,۶۵۶,۴۵۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۵,۹۳۶,۴۸۱ ۵,۸۶۴,۹۳۳ ۸۳۵- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۲۵,۵۵۰,۷۱۹,۰۶۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۵,۹۲۱,۸۳۷ ۵,۸۵۰,۵۱۰ ۶۷۹- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۲۴,۷۵۰,۰۸۴,۱۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۶,۱۶۵,۸۳۸ ۶,۰۹۱,۰۲۹ ۵۷۴- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۳۸,۱۰۰,۸۶۲,۲۵۲
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۶,۱۶۶,۴۶۵ ۶,۰۹۱,۶۵۶ ۴۱۸- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۳۸,۱۳۵,۶۳۳,۹۷۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۶,۱۶۷,۰۹۱ ۶,۰۹۲,۲۸۲ ۲۶۱- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۳۸,۱۷۰,۴۰۶,۲۲۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۶,۰۳۶,۸۸۸ ۵,۹۶۳,۹۵۱ ۱۵۷- ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۳۱,۰۴۶,۹۹۰,۲۴۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۵,۹۹۵,۷۱۱ ۵,۹۲۴,۱۰۵ ۰ ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۳۹ ۱۲۴,۵۸۱ ۵۵,۵۰۸ ۳۲۸,۸۳۵,۲۰۲,۳۰۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۵,۹۳۶,۹۳۵ ۵,۸۶۶,۹۷۵ ۰ ۰ ۱۸۰,۰۸۹ ۰ ۱۲۴,۵۴۲ ۵۵,۵۴۷ ۳۲۵,۸۹۲,۸۶۶,۶۳۸