اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 55,073
تعداد واحدهای باقی مانده: 144,927
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 109,052,127,735
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,991,520
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,980,138
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,980,137
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا ترابی ,محمدرضا حبیبی ,آریا ملکی خرم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/03 1,991,520 1,980,138 1- 0 168,275 0 113,202 55,073 109,052,127,735
  2 1397/02/02 1,993,639 1,982,226 1,523- 0 168,275 0 113,202 55,073 109,167,144,606
  3 1397/02/01 2,002,585 1,991,036 543- 0 168,275 0 113,202 55,073 109,652,339,031
  4 1397/01/31 2,002,442 1,990,888 371- 0 168,275 0 113,202 55,073 109,644,174,911
  5 1397/01/30 2,001,984 1,990,430 371- 0 168,275 0 113,202 55,073 109,618,975,873
  6 1397/01/29 2,001,527 1,989,973 371- 0 168,275 0 113,202 55,073 109,593,782,983
  7 1397/01/28 1,999,509 1,987,959 1,633- 0 168,275 19 113,202 55,073 109,482,882,235
  8 1397/01/27 1,994,459 1,982,963 1,633- 0 168,275 1 113,183 55,092 109,245,371,455
  9 1397/01/26 2,004,674 1,992,980 1,523- 0 168,275 0 113,182 55,093 109,799,271,345
  10 1397/01/25 2,006,577 1,994,766 1,523- 0 168,275 0 113,182 55,093 109,897,667,778
  11 1397/01/24 2,006,126 1,994,316 1,524- 0 168,275 0 113,182 55,093 109,872,830,643
  12 1397/01/23 2,005,675 1,993,865 1,524- 0 168,275 0 113,182 55,093 109,847,985,241
  13 1397/01/22 2,005,225 1,993,415 1,524- 0 168,275 0 113,182 55,093 109,823,198,486
  14 1397/01/21 2,009,434 1,997,379 0 0 168,275 0 113,182 55,093 110,041,613,226
  15 1397/01/20 2,014,531 2,002,404 1,633- 0 168,275 0 113,182 55,093 110,318,422,923
  16 1397/01/19 2,000,758 1,988,802 1,633- 0 168,275 0 113,182 55,093 109,569,044,392
  17 1397/01/18 2,004,329 1,992,338 3- 0 168,275 0 113,182 55,093 109,763,856,077
  18 1397/01/17 2,014,099 2,001,959 3- 0 168,275 0 113,182 55,093 110,293,941,432
  19 1397/01/16 2,013,638 2,001,498 3- 0 168,275 0 113,182 55,093 110,268,533,164
  20 1397/01/15 2,013,176 2,001,037 3- 0 168,275 0 113,182 55,093 110,243,131,657
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi