اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 55,105
تعداد واحدهای باقی مانده: 144,895
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 109,529,650,617
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,000,062
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,987,654
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,987,654
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا ترابی ,محمدرضا حبیبی ,آریا ملکی خرم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/04 2,000,062 1,987,654 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,529,650,617
  2 1396/12/03 1,999,595 1,987,187 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,503,931,194
  3 1396/12/02 1,999,132 1,986,723 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,478,396,183
  4 1396/12/01 1,997,329 1,984,920 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,379,029,458
  5 1396/11/30 1,996,862 1,984,454 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,353,330,114
  6 1396/11/29 1,997,963 1,985,529 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,412,555,324
  7 1396/11/28 1,999,434 1,986,960 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,491,426,758
  8 1396/11/27 2,002,414 1,989,948 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,656,108,729
  9 1396/11/26 2,001,939 1,989,473 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,629,935,793
  10 1396/11/25 2,001,464 1,988,999 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,603,770,431
  11 1396/11/24 1,998,762 1,986,344 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,457,463,885
  12 1396/11/23 1,990,376 1,978,076 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,001,866,123
  13 1396/11/22 1,990,574 1,978,264 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,012,246,127
  14 1396/11/21 1,990,096 1,977,787 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,985,934,921
  15 1396/11/20 1,997,002 1,984,586 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,360,638,555
  16 1396/11/19 1,996,525 1,984,110 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,334,396,949
  17 1396/11/18 1,996,049 1,983,634 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,308,163,053
  18 1396/11/17 1,989,237 1,976,910 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,937,610,075
  19 1396/11/16 1,987,327 1,975,009 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,832,890,870
  20 1396/11/15 1,982,244 1,969,994 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,556,508,110
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق