اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 55,093
تعداد واحدهای باقی مانده: 144,907
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 108,867,022,894
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,987,985
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,976,059
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,975,986
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا ترابی ,محمدرضا حبیبی ,آریا ملکی خرم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,987,985 1,976,059 73- 0 168,275 0 113,182 55,093 108,867,022,894
  2 1396/12/26 1,988,101 1,976,170 73- 0 168,275 0 113,182 55,093 108,873,112,680
  3 1396/12/25 1,988,246 1,976,241 72- 0 168,275 0 113,182 55,093 108,877,065,092
  4 1396/12/24 1,987,786 1,975,781 73- 0 168,275 0 113,182 55,093 108,851,695,326
  5 1396/12/23 1,987,325 1,975,320 72- 0 168,275 0 113,182 55,093 108,826,319,838
  6 1396/12/22 1,987,802 1,975,786 295- 0 168,275 12 113,182 55,093 108,851,958,934
  7 1396/12/21 1,985,178 1,973,197 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,733,003,366
  8 1396/12/20 1,980,300 1,968,386 1- 0 168,275 0 113,170 55,105 108,467,884,489
  9 1396/12/19 1,982,118 1,970,152 476- 0 168,275 0 113,170 55,105 108,565,235,749
  10 1396/12/18 1,983,306 1,971,240 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,625,194,218
  11 1396/12/17 1,982,838 1,970,772 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,599,401,960
  12 1396/12/16 1,982,370 1,970,304 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,573,601,908
  13 1396/12/15 1,983,861 1,971,768 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,654,250,046
  14 1396/12/14 1,989,233 1,977,046 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,945,097,561
  15 1396/12/13 1,989,864 1,977,660 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,978,968,664
  16 1396/12/12 1,985,414 1,973,247 0 0 168,275 0 113,170 55,105 108,735,758,378
  17 1396/12/11 1,996,758 1,984,422 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,351,563,337
  18 1396/12/10 1,996,289 1,983,952 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,325,690,735
  19 1396/12/09 1,995,819 1,983,482 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,299,784,267
  20 1396/12/08 1,999,661 1,987,250 0 0 168,275 0 113,170 55,105 109,507,401,810
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi