صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۴۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۳,۵۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۶۲,۲۷۲,۳۵۹,۹۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۵۳۸,۴۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۳۷۰,۴۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۳۷۰,۴۰۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲۲,۵۳۸,۴۵۳ ۲۲,۳۷۰,۴۰۳ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۶۸ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۴۲۶ ۱,۲۶۲,۲۷۲,۳۵۹,۹۶۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۲۲,۸۵۲,۸۸۳ ۲۲,۶۸۲,۳۸۶ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۶۸ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۴۲۶ ۱,۲۷۹,۸۷۶,۳۲۳,۴۸۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲۲,۸۵۵,۸۶۲ ۲۲,۶۸۵,۳۶۵ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۶۸ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۴۲۶ ۱,۲۸۰,۰۴۴,۴۲۲,۷۳۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۲۲,۸۵۸,۸۴۲ ۲۲,۶۸۸,۳۴۵ ۰ ۲۱ ۱۸۱,۷۶۸ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۴۲۶ ۱,۲۸۰,۲۱۲,۵۲۸,۶۶۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲۲,۹۲۰,۸۱۶ ۲۲,۷۴۹,۶۳۰ ۰ ۱۱۰ ۱۸۱,۷۴۷ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۴۰۵ ۱,۲۸۳,۱۹۲,۸۷۰,۶۴۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۲,۵۶۹,۸۸۴ ۲۲,۴۰۶,۰۰۶ ۰ ۸ ۱۸۱,۶۳۷ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۹۵ ۱,۲۶۱,۳۴۶,۱۰۰,۱۴۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۱,۹۵۷,۶۳۶ ۲۱,۸۱۵,۸۱۹ ۰ ۸ ۱۸۱,۶۲۹ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۸۷ ۱,۲۲۷,۹۴۷,۰۱۱,۸۷۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۱,۶۰۳,۳۸۱ ۲۱,۴۴۶,۵۸۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۶۲۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۷۹ ۱,۲۰۶,۹۹۲,۰۵۵,۵۳۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۲۱,۳۹۵,۲۲۹ ۲۱,۲۴۰,۱۷۴ ۰ ۰ ۱۸۱,۶۲۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۷۹ ۱,۱۹۵,۳۷۵,۷۵۶,۰۴۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۲۱,۳۹۷,۹۸۱ ۲۱,۲۴۲,۹۲۷ ۰ ۰ ۱۸۱,۶۲۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۷۹ ۱,۱۹۵,۵۳۰,۶۸۷,۴۱۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲۱,۴۰۰,۷۳۴ ۲۱,۲۴۵,۶۸۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۶۲۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۷۹ ۱,۱۹۵,۶۸۵,۶۲۲,۴۵۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۰,۶۹۶,۳۴۳ ۲۰,۵۴۰,۶۲۵ ۰ ۰ ۱۸۱,۶۲۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۷۹ ۱,۱۵۶,۰۰۵,۸۴۴,۹۵۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۹,۹۸۳,۷۴۸ ۱۹,۸۳۰,۶۷۹ ۰ ۰ ۱۸۱,۶۲۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۷۹ ۱,۱۱۶,۰۵۰,۷۸۴,۶۵۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۰,۰۷۷,۲۸۹ ۱۹,۹۳۱,۱۹۶ ۰ ۰ ۱۸۱,۶۲۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۷۹ ۱,۱۲۱,۷۰۷,۷۶۹,۲۹۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۹,۷۸۴,۲۵۴ ۱۹,۶۴۲,۳۷۸ ۰ ۰ ۱۸۱,۶۲۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۷۹ ۱,۱۰۵,۴۵۳,۳۶۸,۵۴۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۹,۳۰۵,۹۹۳ ۱۹,۱۶۹,۲۴۲ ۴۶۳ ۰ ۱۸۱,۶۲۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۷۹ ۱,۰۷۸,۸۲۵,۷۴۵,۵۷۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۹,۳۰۸,۳۰۲ ۱۹,۱۷۱,۵۵۱ ۶۱۸ ۶۱ ۱۸۱,۶۲۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۷۹ ۱,۰۷۸,۹۵۵,۷۱۵,۷۵۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۹,۳۱۲,۳۵۷ ۱۹,۱۷۵,۴۰۵ ۷۲۱ ۰ ۱۸۱,۵۶۰ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۱۸ ۱,۰۷۸,۰۰۲,۹۰۵,۳۹۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۹,۰۳۰,۳۳۲ ۱۸,۸۸۸,۵۸۸ ۸۷۷ ۰ ۱۸۱,۵۶۰ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۱۸ ۱,۰۶۱,۸۷۸,۶۵۵,۱۷۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۸,۴۳۲,۵۸۷ ۱۸,۲۹۵,۴۴۸ ۹۸۰ ۰ ۱۸۱,۵۶۰ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۶,۲۱۸ ۱,۰۲۸,۵۳۳,۵۲۲,۷۶۷