صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۲۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۶,۷۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۸۱,۶۴۴,۸۸۵,۰۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۱۰,۶۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۵۱۳,۹۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۵۱۳,۹۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۵,۶۱۰,۶۰۱ ۱۵,۵۱۳,۹۴۵ ۱۵,۵۱۳,۹۴۵ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۸۱,۶۴۴,۸۸۵,۰۳۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۵,۵۳۲,۴۹۷ ۱۵,۴۳۶,۳۸۴ ۱۵,۴۳۶,۳۸۴ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۷۶,۷۳۷,۲۰۵,۰۷۰
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱۵,۵۵۴,۵۸۶ ۱۵,۴۵۸,۳۱۳ ۱۵,۴۵۸,۳۱۳ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۷۸,۱۲۴,۷۲۸,۰۴۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۵,۵۵۵,۵۲۸ ۱۵,۴۵۹,۲۵۵ ۱۵,۴۵۹,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۷۸,۱۸۴,۳۳۵,۳۹۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۵,۵۵۶,۴۷۱ ۱۵,۴۶۰,۱۹۷ ۱۵,۴۶۰,۱۹۷ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۷۸,۲۴۳,۹۹۳,۵۸۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۵,۶۳۵,۰۳۶ ۱۵,۵۳۸,۱۹۶ ۱۵,۵۳۸,۱۹۶ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۸۳,۱۷۹,۳۵۰,۰۴۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۵,۵۸۶,۹۷۰ ۱۵,۴۹۰,۳۵۸ ۱۵,۴۹۰,۳۵۸ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۸۰,۱۵۲,۴۲۷,۳۴۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱۵,۵۰۸,۸۴۴ ۱۵,۴۱۲,۷۷۵ ۱۵,۴۱۲,۷۷۵ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۷۵,۲۴۳,۳۳۴,۰۶۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱۵,۵۰۹,۷۸۹ ۱۵,۴۱۳,۷۲۰ ۱۵,۴۱۳,۷۲۰ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۷۵,۳۰۳,۱۴۵,۳۷۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱۵,۵۱۰,۷۳۵ ۱۵,۴۱۴,۶۶۶ ۱۵,۴۱۴,۶۶۶ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۷۵,۳۶۳,۰۰۶,۹۵۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۵,۵۱۱,۶۸۲ ۱۵,۴۱۵,۶۱۳ ۱۵,۴۱۵,۶۱۳ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۷۵,۴۲۲,۹۱۸,۷۲۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۵,۵۱۲,۶۴۱ ۱۵,۴۱۶,۵۷۲ ۱۵,۴۱۶,۵۷۲ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۷۵,۴۸۳,۶۲۳,۱۶۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۵,۴۱۸,۰۸۲ ۱۵,۳۲۲,۶۵۱ ۱۵,۳۲۲,۶۵۱ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۱۰ ۱۳۴,۴۰۲ ۶۳,۲۷۵ ۹۶۹,۵۴۰,۷۱۲,۶۱۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۵,۴۷۷,۵۰۵ ۱۵,۳۸۱,۶۸۷ ۱۵,۳۸۱,۶۸۷ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۳۹۲ ۶۳,۲۸۵ ۹۷۳,۴۳۰,۰۳۴,۰۸۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۵,۶۷۹,۰۳۰ ۱۵,۵۸۱,۸۳۴ ۱۵,۵۸۱,۸۳۴ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۳۹۲ ۶۳,۲۸۵ ۹۸۶,۰۹۶,۳۶۶,۷۱۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۵,۵۴۰,۲۶۵ ۱۵,۴۴۴,۰۶۸ ۱۵,۴۴۴,۰۶۸ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۳۹۲ ۶۳,۲۸۵ ۹۷۷,۳۷۷,۸۲۴,۴۷۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱۵,۱۴۵,۵۴۵ ۱۵,۰۵۲,۹۶۴ ۱۵,۰۵۲,۹۶۴ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۳۹۲ ۶۳,۲۸۵ ۹۵۲,۶۲۶,۸۰۸,۳۴۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۵,۱۴۶,۳۵۵ ۱۵,۰۵۳,۷۷۴ ۱۵,۰۵۳,۷۷۴ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۳۹۲ ۶۳,۲۸۵ ۹۵۲,۶۷۸,۰۷۲,۱۳۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۵,۱۴۷,۱۷۴ ۱۵,۰۵۴,۵۹۳ ۱۵,۰۵۴,۵۹۳ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۳۹۲ ۶۳,۲۸۵ ۹۵۲,۷۲۹,۸۹۹,۲۷۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۵,۰۹۴,۱۱۰ ۱۵,۰۰۱,۸۹۹ ۱۵,۰۰۱,۸۹۹ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۷۷ ۰ ۱۳۴,۳۹۲ ۶۳,۲۸۵ ۹۴۹,۳۹۵,۱۵۸,۶۹۸
  مشاهده همه