اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,440
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,560
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 149,811,093,157
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,766,515
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,751,857
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,751,857
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/23 2,766,515 2,751,857 0 0 168,360 0 113,920 54,440 149,811,093,157
  2 1397/09/22 2,765,901 2,751,243 0 0 168,360 0 113,920 54,440 149,777,670,083
  3 1397/09/21 2,765,287 2,750,630 0 0 168,360 0 113,920 54,440 149,744,285,669
  4 1397/09/20 2,790,533 2,775,611 0 0 168,360 59 113,920 54,440 151,104,268,972
  5 1397/09/19 2,794,043 2,779,094 0 0 168,360 0 113,861 54,499 151,457,861,880
  6 1397/09/18 2,784,112 2,769,260 0 0 168,360 0 113,861 54,499 150,921,877,800
  7 1397/09/17 2,801,356 2,785,565 0 0 168,360 0 113,861 54,499 151,810,503,722
  8 1397/09/16 2,813,335 2,797,415 0 0 168,360 0 113,861 54,499 152,456,334,044
  9 1397/09/15 2,812,743 2,796,823 0 0 168,360 0 113,861 54,499 152,424,046,443
  10 1397/09/14 2,812,150 2,796,231 0 0 168,360 0 113,861 54,499 152,391,797,188
  11 1397/09/13 2,789,170 2,773,372 0 0 168,360 0 113,861 54,499 151,145,981,244
  12 1397/09/12 2,781,005 2,767,084 0 0 168,360 0 113,861 54,499 150,803,285,371
  13 1397/09/11 2,739,485 2,725,887 0 0 168,360 0 113,861 54,499 148,558,130,160
  14 1397/09/10 2,716,126 2,702,495 0 0 168,360 0 113,861 54,499 147,283,278,625
  15 1397/09/09 2,756,260 2,742,473 0 0 168,360 0 113,861 54,499 149,462,029,637
  16 1397/09/08 2,755,645 2,741,859 0 0 168,360 0 113,861 54,499 149,428,576,366
  17 1397/09/07 2,755,032 2,741,246 0 0 168,360 0 113,861 54,499 149,395,161,418
  18 1397/09/06 2,754,246 2,740,394 0 0 168,360 0 113,861 54,499 149,348,726,232
  19 1397/09/05 2,750,993 2,735,243 0 0 168,360 0 113,861 54,499 149,068,010,252
  20 1397/09/04 2,781,868 2,768,412 0 0 168,360 0 113,861 54,499 150,875,699,423