صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۴۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۳,۵۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۷۰,۴۹۲,۴۰۵,۲۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۲۲۰,۳۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۰۳۴,۲۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۰۳۴,۲۴۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲۶,۲۲۰,۳۳۸ ۲۶,۰۳۴,۲۴۸ ۰ ۳۰ ۱۸۲,۲۱۴ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۴۸۳ ۱,۴۷۰,۴۹۲,۴۰۵,۲۷۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۵,۶۳۹,۹۸۲ ۲۵,۴۵۹,۷۵۱ ۰ ۰ ۱۸۲,۱۸۴ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۴۵۳ ۱,۴۳۷,۲۷۹,۳۱۶,۶۵۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۴,۸۵۰,۰۴۳ ۲۴,۶۷۵,۵۲۵ ۰ ۰ ۱۸۲,۱۸۴ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۴۵۳ ۱,۳۹۳,۰۰۷,۳۹۵,۱۹۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۴,۸۵۲,۹۴۴ ۲۴,۶۷۸,۴۲۵ ۰ ۱۶ ۱۸۲,۱۸۴ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۴۵۳ ۱,۳۹۳,۱۷۱,۱۵۱,۰۴۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۴,۸۵۵,۸۴۵ ۲۴,۶۸۱,۲۷۷ ۰ ۳۱ ۱۸۲,۱۶۸ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۴۳۷ ۱,۳۹۲,۹۳۷,۲۲۲,۶۹۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۵,۴۷۵,۴۵۲ ۲۵,۲۹۶,۲۹۹ ۰ ۱۶ ۱۸۲,۱۳۷ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۴۰۶ ۱,۴۲۶,۸۶۳,۰۶۰,۵۶۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۵,۴۳۳,۹۵۹ ۲۵,۲۵۵,۰۵۷ ۰ ۳۲ ۱۸۲,۱۲۱ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۳۹۰ ۱,۴۲۴,۱۳۲,۶۶۹,۰۹۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۵,۴۶۸,۴۰۹ ۲۵,۲۸۹,۱۵۸ ۰ ۰ ۱۸۲,۰۸۹ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۳۵۸ ۱,۴۲۵,۲۴۶,۳۵۶,۶۰۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۵,۵۶۲,۱۰۰ ۲۵,۳۸۲,۱۷۳ ۰ ۰ ۱۸۲,۰۸۹ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۳۵۸ ۱,۴۳۰,۴۸۸,۴۹۳,۷۰۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۴,۷۹۰,۰۱۵ ۲۴,۶۱۲,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۸۲,۰۸۹ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۳۵۸ ۱,۳۸۷,۱۳۰,۸۹۵,۰۷۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۴,۷۹۲,۸۹۲ ۲۴,۶۱۵,۷۲۶ ۰ ۱۶ ۱۸۲,۰۸۹ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۳۵۸ ۱,۳۸۷,۲۹۳,۰۶۷,۵۴۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۲۴,۷۹۵,۷۷۰ ۲۴,۶۱۸,۵۵۳ ۰ ۰ ۱۸۲,۰۷۳ ۰ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۳۴۲ ۱,۳۸۷,۰۵۸,۵۱۸,۳۲۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۲۴,۸۰۴,۴۰۸ ۲۴,۶۱۶,۴۸۲ ۰ ۸۸ ۱۸۲,۰۷۳ ۵۵ ۱۲۵,۷۳۱ ۵۶,۳۴۲ ۱,۳۸۶,۹۴۱,۸۰۱,۴۵۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲۵,۰۰۶,۷۷۳ ۲۴,۸۱۶,۶۰۵ ۰ ۰ ۱۸۱,۹۸۵ ۲۳۷ ۱۲۵,۶۷۶ ۵۶,۳۰۹ ۱,۳۹۷,۳۹۸,۲۳۰,۵۱۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۲۴,۰۹۴,۲۰۲ ۲۳,۹۱۱,۹۱۱ ۰ ۴۳ ۱۸۱,۹۸۵ ۰ ۱۲۵,۴۳۹ ۵۶,۵۴۶ ۱,۳۵۲,۱۲۲,۹۴۲,۱۹۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۲۲,۸۸۱,۶۳۶ ۲۲,۷۰۸,۴۶۸ ۰ ۰ ۱۸۱,۹۴۲ ۰ ۱۲۵,۴۳۹ ۵۶,۵۰۳ ۱,۲۸۳,۰۹۶,۵۴۲,۶۰۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۲۳,۳۸۷,۶۳۰ ۲۳,۲۱۰,۵۱۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۹۴۲ ۰ ۱۲۵,۴۳۹ ۵۶,۵۰۳ ۱,۳۱۱,۴۶۳,۴۶۵,۴۴۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۲۳,۳۹۰,۴۱۳ ۲۳,۲۱۳,۲۹۳ ۰ ۱۳۲ ۱۸۱,۹۴۲ ۰ ۱۲۵,۴۳۹ ۵۶,۵۰۳ ۱,۳۱۱,۶۲۰,۷۱۸,۰۰۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۲۳,۳۹۳,۱۹۶ ۲۳,۲۱۵,۶۶۲ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۱۰ ۰ ۱۲۵,۴۳۹ ۵۶,۳۷۱ ۱,۳۰۸,۶۹۰,۰۷۱,۳۱۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۲۳,۶۷۷,۰۰۰ ۲۳,۵۰۷,۸۱۹ ۰ ۴۲ ۱۸۱,۸۱۰ ۰ ۱۲۵,۴۳۹ ۵۶,۳۷۱ ۱,۳۲۵,۱۵۹,۲۶۰,۲۰۶