صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۳۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۴,۶۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷۶,۱۴۴,۹۹۵,۵۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۳۲,۳۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۹۱,۲۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۹۱,۲۳۴
تاریخ انتشار
1398/07/23
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۵,۰۳۲,۳۸۱ ۴,۹۹۱,۲۳۴ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۶۵ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۳۲۶ ۲۷۶,۱۴۴,۹۹۵,۵۳۶
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۵,۱۲۹,۸۴۸ ۵,۰۸۶,۸۵۰ ۰ ۰ ۱۶۹,۵۶۵ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۳۲۶ ۲۸۱,۴۳۵,۰۶۹,۵۴۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۲۰۷,۵۰۴ ۵,۱۶۳,۲۵۱ ۰ ۳۴۶ ۱۶۹,۵۶۵ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۳۲۶ ۲۸۵,۶۶۲,۰۳۷,۱۶۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۱۹۸,۲۷۸ ۵,۱۵۵,۰۰۲ ۰ ۰ ۱۶۹,۲۱۹ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۴,۹۸۰ ۲۸۳,۴۲۲,۰۲۴,۰۹۵
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۵,۱۲۶,۱۹۱ ۵,۰۸۴,۱۲۸ ۰ ۰ ۱۶۹,۲۱۹ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۴,۹۸۰ ۲۷۹,۵۲۵,۳۵۴,۹۴۹
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۵,۱۲۵,۶۶۴ ۵,۰۸۳,۶۰۰ ۰ ۲۱ ۱۶۹,۲۱۹ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۴,۹۸۰ ۲۷۹,۴۹۶,۳۳۴,۰۴۶
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۵,۱۲۵,۱۳۷ ۵,۰۸۳,۰۵۷ ۰ ۰ ۱۶۹,۱۹۸ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۴,۹۵۹ ۲۷۹,۳۵۹,۷۴۷,۷۷۸
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۵,۱۵۱,۲۷۹ ۵,۱۰۸,۶۶۴ ۰ ۱۰۱ ۱۶۹,۱۹۸ ۴۷ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۴,۹۵۹ ۲۸۰,۷۶۷,۰۷۰,۶۱۸
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۵,۲۱۹,۳۰۴ ۵,۱۷۴,۸۳۶ ۰ ۰ ۱۶۹,۰۹۷ ۰ ۱۱۴,۱۹۲ ۵۴,۹۰۵ ۲۸۴,۱۲۴,۳۶۰,۳۲۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۵,۲۲۰,۲۵۰ ۵,۱۷۵,۰۰۸ ۰ ۶۲ ۱۶۹,۰۹۷ ۰ ۱۱۴,۱۹۲ ۵۴,۹۰۵ ۲۸۴,۱۳۳,۸۱۲,۵۸۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۵,۲۹۹,۶۵۴ ۵,۲۵۲,۹۵۴ ۰ ۰ ۱۶۹,۰۳۵ ۰ ۱۱۴,۱۹۲ ۵۴,۸۴۳ ۲۸۸,۰۸۷,۷۴۱,۴۰۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۵,۲۸۲,۳۶۶ ۵,۲۳۴,۰۳۷ ۰ ۰ ۱۶۹,۰۳۵ ۰ ۱۱۴,۱۹۲ ۵۴,۸۴۳ ۲۸۷,۰۵۰,۲۶۸,۱۵۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۵,۲۸۱,۸۹۹ ۵,۲۳۳,۵۷۰ ۰ ۰ ۱۶۹,۰۳۵ ۰ ۱۱۴,۱۹۲ ۵۴,۸۴۳ ۲۸۷,۰۲۴,۶۷۴,۷۰۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۵,۲۸۱,۴۳۴ ۵,۲۳۳,۱۰۴ ۰ ۰ ۱۶۹,۰۳۵ ۰ ۱۱۴,۱۹۲ ۵۴,۸۴۳ ۲۸۶,۹۹۹,۱۴۴,۰۲۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۵,۲۹۸,۹۴۶ ۵,۲۵۳,۳۸۶ ۰ ۰ ۱۶۹,۰۳۵ ۵ ۱۱۴,۱۹۲ ۵۴,۸۴۳ ۲۸۸,۱۱۱,۴۴۴,۶۴۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۵,۲۹۵,۱۴۹ ۵,۲۵۰,۳۸۰ ۰ ۰ ۱۶۹,۰۳۵ ۲۰ ۱۱۴,۱۸۷ ۵۴,۸۴۸ ۲۸۷,۹۷۲,۸۳۲,۱۴۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۵,۲۶۱,۹۴۷ ۵,۲۱۷,۵۰۵ ۰ ۰ ۱۶۹,۰۳۵ ۰ ۱۱۴,۱۶۷ ۵۴,۸۶۸ ۲۸۶,۲۷۴,۰۹۰,۷۴۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۵,۳۰۶,۵۰۶ ۵,۲۶۱,۴۳۴ ۰ ۰ ۱۶۹,۰۳۵ ۰ ۱۱۴,۱۶۷ ۵۴,۸۶۸ ۲۸۸,۶۸۴,۳۴۳,۵۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۵,۲۳۹,۸۵۶ ۵,۲۰۰,۰۱۵ ۰ ۰ ۱۶۹,۰۳۵ ۰ ۱۱۴,۱۶۷ ۵۴,۸۶۸ ۲۸۵,۳۱۴,۴۱۱,۹۶۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۵,۲۳۹,۳۲۵ ۵,۱۹۹,۴۸۴ ۰ ۵ ۱۶۹,۰۳۵ ۰ ۱۱۴,۱۶۷ ۵۴,۸۶۸ ۲۸۵,۲۸۵,۲۸۰,۲۲۹