صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۰۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۹۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۴۳,۰۸۹,۹۸۲,۹۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۵۹۱,۱۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۴۶۶,۶۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۴۶۶,۶۱۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۸,۵۹۱,۱۲۷ ۱۸,۴۶۶,۶۱۴ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۵ ۱۳۳,۸۷۸ ۵۱,۰۷۰ ۹۴۳,۰۸۹,۹۸۲,۹۵۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۹,۲۰۵,۱۵۲ ۱۹,۰۷۶,۵۷۸ ۰ ۵۷ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۷۵ ۹۷۴,۳۳۶,۲۴۱,۹۵۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۹,۹۳۰,۶۳۴ ۱۹,۷۹۷,۰۳۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۹۱ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۸ ۱,۰۱۰,۰۰۵,۱۱۳,۳۶۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۲۰,۶۴۳,۷۳۰ ۲۰,۵۰۵,۳۴۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۹۱ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۸ ۱,۰۴۶,۱۴۱,۶۷۱,۰۱۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۲۰,۶۴۵,۹۶۹ ۲۰,۵۰۷,۵۸۴ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۹۱ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۸ ۱,۰۴۶,۲۵۵,۸۹۹,۹۷۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۲۰,۶۴۸,۲۰۹ ۲۰,۵۰۹,۸۲۳ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۹۱ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۸ ۱,۰۴۶,۳۷۰,۱۵۱,۴۳۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۲۰,۶۵۰,۲۳۲ ۲۰,۵۱۱,۸۴۶ ۰ ۲ ۱۸۴,۸۹۱ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۸ ۱,۰۴۶,۴۷۳,۳۷۶,۴۱۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲۰,۹۹۴,۶۴۷ ۲۰,۸۵۲,۸۸۸ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۶۳,۸۳۰,۹۵۸,۰۳۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲۰,۹۴۶,۵۰۵ ۲۰,۸۰۶,۶۵۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۶۱,۴۷۲,۳۱۹,۸۲۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲۱,۱۷۴,۹۷۱ ۲۱,۰۳۵,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۷۳,۱۳۵,۶۹۵,۵۲۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲۰,۴۹۰,۱۸۲ ۲۰,۳۵۷,۶۵۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۳۸,۵۶۵,۸۶۵,۷۰۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲۰,۵۲۴,۸۳۷ ۲۰,۳۹۴,۰۴۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۴۰,۴۲۲,۷۱۸,۵۷۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲۰,۵۲۶,۹۴۰ ۲۰,۳۹۶,۱۵۱ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۴۰,۵۳۰,۰۳۷,۹۲۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲۰,۵۲۹,۰۴۵ ۲۰,۳۹۸,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۴۰,۶۳۷,۳۷۹,۷۴۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲۰,۳۰۰,۳۴۰ ۲۰,۱۶۷,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۲۸,۸۸۳,۸۶۲,۸۲۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۲۰,۰۲۹,۳۸۸ ۱۹,۹۰۳,۱۳۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۱۵,۳۷۸,۴۴۶,۲۰۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۲۰,۴۳۶,۴۷۹ ۲۰,۳۰۹,۱۹۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۳۶,۰۹۳,۹۴۹,۹۹۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲۰,۸۶۳,۴۱۱ ۲۰,۷۳۶,۳۱۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۵۷,۸۸۳,۵۷۶,۲۳۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۲۰,۳۶۹,۳۶۸ ۲۰,۲۳۷,۲۵۹ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۳۲,۴۲۴,۰۰۴,۴۲۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۲۰,۳۷۱,۴۹۷ ۲۰,۲۳۹,۳۸۸ ۰ ۰ ۱۸۴,۸۸۹ ۰ ۱۳۳,۸۷۳ ۵۱,۰۱۶ ۱,۰۳۲,۵۳۲,۶۱۸,۸۴۰