اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,411
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,589
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 196,011,814,349
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,637,856
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,602,430
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,602,430
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : مهرداد بختیاری ,فروغ آقاجانی ,سعید قاسم لویی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/04 3,637,856 3,602,430 0 0 168,360 0 113,949 54,411 196,011,814,349
  2 1398/03/03 3,611,332 3,576,571 0 0 168,360 0 113,949 54,411 194,604,822,454
  3 1398/03/02 3,611,438 3,576,678 0 0 168,360 0 113,949 54,411 194,610,602,943
  4 1398/03/01 3,611,545 3,576,784 0 0 168,360 17 113,949 54,411 194,616,399,768
  5 1398/02/31 3,623,811 3,588,354 0 0 168,360 0 113,932 54,428 195,306,952,868
  6 1398/02/30 3,585,493 3,551,499 0 0 168,360 0 113,932 54,428 193,300,964,780
  7 1398/02/29 3,614,696 3,580,760 0 0 168,360 0 113,932 54,428 194,893,611,883
  8 1398/02/28 3,629,039 3,594,304 0 0 168,360 0 113,932 54,428 195,630,788,180
  9 1398/02/27 3,558,645 3,523,706 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,788,276,305
  10 1398/02/26 3,558,771 3,523,832 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,795,113,133
  11 1398/02/25 3,558,897 3,523,958 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,801,965,229
  12 1398/02/24 3,565,632 3,528,889 0 0 168,360 0 113,932 54,428 192,070,351,911
  13 1398/02/23 3,517,067 3,482,298 0 0 168,360 0 113,932 54,428 189,534,542,184
  14 1398/02/22 3,462,573 3,426,904 0 0 168,360 0 113,932 54,428 186,519,523,620
  15 1398/02/21 3,549,343 3,513,335 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,223,796,929
  16 1398/02/20 3,547,569 3,516,643 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,403,834,859
  17 1398/02/19 3,547,647 3,516,721 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,408,077,183
  18 1398/02/18 3,547,725 3,516,799 0 0 168,360 0 113,932 54,428 191,412,335,789
  19 1398/02/17 3,509,301 3,478,050 0 0 168,360 0 113,932 54,428 189,303,323,248
  20 1398/02/16 3,586,805 3,555,519 0 0 168,360 0 113,932 54,428 193,519,780,183