صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۳۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۴,۶۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۵۵,۱۹۶,۳۰۸,۸۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۳۳۱,۷۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۲۰۱,۱۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۲۰۱,۱۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۸/۰۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۹,۳۳۱,۷۸۲ ۱۹,۲۰۱,۱۱۸ ۱۹,۲۰۱,۱۱۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۵۵,۱۹۶,۳۰۸,۸۸۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۱۹,۵۸۲,۲۰۷ ۱۹,۴۴۹,۸۳۹ ۱۹,۴۴۹,۸۳۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۷۱,۴۵۵,۴۱۶,۲۲۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۹,۵۸۴,۴۳۰ ۱۹,۴۵۲,۰۶۲ ۱۹,۴۵۲,۰۶۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۷۱,۶۰۰,۷۳۳,۴۷۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۹,۹۱۷,۰۱۹ ۱۹,۷۸۲,۳۸۱ ۱۹,۷۸۲,۳۸۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۹۳,۱۹۴,۰۵۶,۱۲۷
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱۹,۹۱۹,۲۸۳ ۱۹,۷۸۴,۶۴۵ ۱۹,۷۸۴,۶۴۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۹۳,۳۴۲,۰۴۳,۹۵۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۹,۹۲۱,۵۴۷ ۱۹,۷۸۶,۹۰۹ ۱۹,۷۸۶,۹۰۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۹۳,۴۹۰,۰۳۳,۷۸۷
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۹,۸۳۵,۴۵۶ ۱۹,۷۰۱,۴۲۵ ۱۹,۷۰۱,۴۲۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۸۷,۹۰۱,۸۶۲,۵۰۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۹,۴۵۰,۳۰۹ ۱۹,۳۱۸,۹۲۶ ۱۹,۳۱۸,۹۲۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۶۲,۸۹۷,۵۳۴,۱۷۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۹,۳۵۴,۴۱۶ ۱۹,۲۲۳,۷۰۸ ۱۹,۲۲۳,۷۰۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۵۶,۶۷۲,۹۸۳,۹۲۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۹,۳۸۱,۴۸۶ ۱۹,۲۵۰,۵۸۸ ۱۹,۲۵۰,۵۸۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۵۸,۴۳۰,۲۰۲,۵۵۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۸,۹۰۹,۸۰۴ ۱۸,۷۸۲,۱۵۸ ۱۸,۷۸۲,۱۵۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۲۷,۸۰۸,۴۳۲,۲۵۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۸,۹۱۱,۸۹۷ ۱۸,۷۸۴,۲۵۰ ۱۸,۷۸۴,۲۵۰ ۰ ۶,۶۰۸ ۲۱۸,۳۸۵ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۶۵,۳۷۱ ۱,۲۲۷,۹۴۵,۲۳۹,۰۶۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۸,۹۱۳,۹۹۰ ۱۸,۷۷۱,۹۸۹ ۱۸,۷۷۱,۹۸۹ ۰ ۰ ۲۱۱,۷۷۷ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۵۸,۷۶۳ ۱,۱۰۳,۰۹۸,۴۱۷,۳۹۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۹,۰۳۴,۵۴۸ ۱۸,۸۸۷,۵۹۹ ۱۸,۸۸۷,۵۹۹ ۰ ۰ ۲۱۱,۷۷۷ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۵۸,۷۶۳ ۱,۱۰۹,۸۹۲,۰۰۵,۹۰۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۹,۳۹۰,۸۴۴ ۱۹,۲۶۱,۵۱۰ ۱۹,۲۶۱,۵۱۰ ۰ ۰ ۲۱۱,۷۷۷ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۵۸,۷۶۳ ۱,۱۳۱,۸۶۴,۱۰۴,۲۸۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۹,۴۰۵,۸۴۶ ۱۹,۲۷۶,۴۲۳ ۱۹,۲۷۶,۴۲۳ ۰ ۰ ۲۱۱,۷۷۷ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۵۸,۷۶۳ ۱,۱۳۲,۷۴۰,۴۶۴,۰۵۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۹,۵۳۹,۳۲۵ ۱۹,۴۰۸,۵۲۲ ۱۹,۴۰۸,۵۲۲ ۰ ۰ ۲۱۱,۷۷۷ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۵۸,۷۶۳ ۱,۱۴۰,۵۰۲,۹۸۰,۰۵۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۹,۷۱۴,۵۸۰ ۱۹,۵۸۲,۵۸۸ ۱۹,۵۸۲,۵۸۸ ۰ ۰ ۲۱۱,۷۷۷ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۵۸,۷۶۳ ۱,۱۵۰,۷۳۱,۶۰۲,۵۲۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۹,۷۱۶,۷۳۰ ۱۹,۵۸۴,۷۳۷ ۱۹,۵۸۴,۷۳۷ ۰ ۰ ۲۱۱,۷۷۷ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۵۸,۷۶۳ ۱,۱۵۰,۸۵۷,۹۲۷,۴۵۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۹,۷۱۸,۸۵۸ ۱۹,۵۸۶,۸۶۵ ۱۹,۵۸۶,۸۶۵ ۰ ۰ ۲۱۱,۷۷۷ ۰ ۱۵۳,۰۱۴ ۵۸,۷۶۳ ۱,۱۵۰,۹۸۲,۹۵۲,۰۲۱
  مشاهده همه