اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,520
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,480
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 156,290,896,884
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,880,999
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,866,671
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,866,671
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 2,880,999 2,866,671 0 0 168,360 0 113,840 54,520 156,290,896,884
  2 1397/07/23 2,848,040 2,834,018 0 0 168,360 0 113,840 54,520 154,510,684,474
  3 1397/07/22 2,831,901 2,818,038 0 0 168,360 0 113,840 54,520 153,639,414,030
  4 1397/07/21 2,839,736 2,825,941 0 0 168,360 0 113,840 54,520 154,070,291,293
  5 1397/07/20 2,868,647 2,855,404 0 0 168,360 0 113,840 54,520 155,676,625,215
  6 1397/07/19 2,868,369 2,855,126 0 0 168,360 0 113,840 54,520 155,661,444,719
  7 1397/07/18 2,868,091 2,854,848 0 0 168,360 0 113,840 54,520 155,646,285,808
  8 1397/07/17 2,884,232 2,869,435 0 0 168,360 0 113,840 54,520 156,441,573,683
  9 1397/07/16 2,863,516 2,849,714 0 0 168,360 0 113,840 54,520 155,366,396,899
  10 1397/07/15 2,881,052 2,869,501 0 0 168,360 0 113,840 54,520 156,445,204,242
  11 1397/07/14 2,904,588 2,891,389 0 0 168,360 0 113,840 54,520 157,638,551,417
  12 1397/07/13 2,943,902 2,924,438 0 0 168,360 0 113,840 54,520 159,440,337,742
  13 1397/07/12 2,943,932 2,924,467 0 0 168,360 0 113,840 54,520 159,441,954,745
  14 1397/07/11 2,943,719 2,924,254 0 0 168,360 0 113,840 54,520 159,430,352,475
  15 1397/07/10 3,009,262 2,988,041 0 0 168,360 13 113,840 54,520 162,907,995,343
  16 1397/07/09 3,021,959 3,000,379 0 0 168,360 0 113,827 54,533 163,619,687,621
  17 1397/07/08 3,018,640 2,997,477 0 0 168,360 0 113,827 54,533 163,461,428,776
  18 1397/07/07 2,974,248 2,953,424 0 0 168,360 0 113,827 54,533 161,059,087,800
  19 1397/07/06 2,913,078 2,893,777 0 0 168,360 0 113,827 54,533 157,806,326,696
  20 1397/07/05 2,913,077 2,893,776 0 0 168,360 0 113,827 54,533 157,806,274,107