صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۰۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۴,۹۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹۴,۲۹۳,۸۵۵,۹۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۲۶۵,۱۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۱۶۷,۶۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۱۶۰,۶۷۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۷,۲۶۵,۱۸۱ ۷,۱۶۷,۶۷۶ ۷,۰۰۶- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۵,۲۴۵ ۵۵,۰۱۰ ۳۹۴,۲۹۳,۸۵۵,۹۰۵
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۷,۳۰۱,۷۴۵ ۷,۲۰۳,۷۱۶ ۶,۹۰۱- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۵,۲۴۵ ۵۵,۰۱۰ ۳۹۶,۲۷۶,۴۳۰,۸۲۱
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۷,۲۱۰,۱۹۶ ۷,۱۱۳,۴۷۰ ۶,۷۴۳- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۵,۲۴۵ ۵۵,۰۱۰ ۳۹۱,۳۱۲,۰۰۸,۹۱۵
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۷,۰۰۷,۴۵۴ ۶,۹۱۳,۶۴۰ ۶,۵۸۵- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۵,۲۴۵ ۵۵,۰۱۰ ۳۸۰,۳۱۹,۳۴۶,۷۰۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۶,۹۳۰,۵۳۰ ۶,۸۳۸,۰۰۸ ۶,۴۸۰- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۵,۲۴۵ ۵۵,۰۱۰ ۳۷۶,۱۵۸,۸۱۹,۳۶۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۶,۹۳۱,۳۴۰ ۶,۸۳۸,۸۱۸ ۶,۳۲۱- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۵,۲۴۵ ۵۵,۰۱۰ ۳۷۶,۲۰۳,۴۰۰,۸۴۲
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۶,۹۳۱,۶۸۴ ۶,۸۳۹,۱۶۲ ۶,۱۶۳- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۵,۲۴۵ ۵۵,۰۱۰ ۳۷۶,۲۲۲,۳۲۸,۶۴۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۶,۷۶۴,۰۶۲ ۶,۶۷۷,۸۷۶ ۶,۰۵۸- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۵,۲۴۵ ۵۵,۰۱۰ ۳۶۷,۳۴۹,۹۷۴,۲۰۴
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۶,۷۶۴,۸۱۶ ۶,۶۷۸,۶۳۱ ۵,۹۰۰- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۵,۲۴۵ ۵۵,۰۱۰ ۳۶۷,۳۹۱,۴۷۱,۴۳۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۶,۸۷۲,۶۶۶ ۶,۷۸۶,۷۱۸ ۵,۷۴۲- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۳۴۶ ۱۲۵,۲۴۵ ۵۵,۰۱۰ ۳۷۳,۳۳۷,۳۴۰,۷۳۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۶,۸۳۸,۲۶۴ ۶,۷۵۷,۱۹۶ ۵,۶۰۱- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۴,۸۹۹ ۵۵,۳۵۶ ۳۷۴,۰۵۱,۳۵۵,۷۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۶,۷۹۲,۲۴۰ ۶,۷۰۸,۹۹۴ ۵,۴۴۵- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۴,۸۹۹ ۵۵,۳۵۶ ۳۷۱,۳۸۳,۰۴۷,۷۰۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۶,۷۹۲,۹۷۰ ۶,۷۰۹,۷۲۳ ۵,۲۸۷- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۴,۸۹۹ ۵۵,۳۵۶ ۳۷۱,۴۲۳,۴۳۸,۱۰۱
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۶,۷۹۳,۷۵۲ ۶,۷۱۰,۵۰۵ ۵,۱۸۲- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۴,۸۹۹ ۵۵,۳۵۶ ۳۷۱,۴۶۶,۷۲۶,۹۶۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۶,۷۲۰,۵۷۵ ۶,۶۳۸,۴۰۶ ۵,۰۲۵- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۴۱ ۱۲۴,۸۹۹ ۵۵,۳۵۶ ۳۶۷,۴۷۵,۶۱۴,۳۱۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۶,۷۳۳,۷۱۴ ۶,۶۵۱,۴۲۹ ۴,۸۶۵- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۴,۸۵۸ ۵۵,۳۹۷ ۳۶۸,۴۶۹,۲۳۷,۳۷۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۶,۶۰۰,۶۰۷ ۶,۵۲۰,۲۱۸ ۴,۷۶۰- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۲۲۳ ۱۲۴,۸۵۸ ۵۵,۳۹۷ ۳۶۱,۲۰۰,۵۱۵,۳۴۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۶,۶۰۶,۸۵۳ ۶,۵۲۷,۱۱۱ ۴,۵۸۵- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۴,۶۳۵ ۵۵,۶۲۰ ۳۶۳,۰۳۷,۸۹۴,۷۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۶,۶۳۵,۸۱۰ ۶,۵۵۳,۱۰۵ ۴,۴۲۹- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۴,۶۳۵ ۵۵,۶۲۰ ۳۶۴,۴۸۳,۷۰۱,۷۳۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۶,۶۳۶,۵۸۵ ۶,۵۵۳,۸۸۰ ۴,۳۲۴- ۰ ۱۸۰,۲۵۵ ۰ ۱۲۴,۶۳۵ ۵۵,۶۲۰ ۳۶۴,۵۲۶,۸۲۵,۹۷۵