صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ تغییرات کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ تغییرات امید نامه در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ مدت اعتبار صندوق و افزایش حداقل تعداد واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ تغییر نوع صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ تغییرات امید نامه در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ تغییرات امید نامه در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ اعمال تغییرات امید نامه در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ اعمال تغییرات امیدنامه در خصوص تغییرات بند امیدنامه بند ۹ تغییرات امیدنامه