امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1392/03/23 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/01/28 تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
1397/11/23 تغییرات کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
1397/11/23 تغییرات امید نامه در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
1397/11/03 مدت اعتبار صندوق و افزایش حداقل تعداد واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
1394/04/13 تغییرات امید نامه در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها تغییرات امیدنامه
1393/12/03 تغییرات امید نامه در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
1393/01/10 اعمال تغییرات امید نامه در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
1392/12/07 اعمال تغییرات امیدنامه در خصوص تغییرات بند امیدنامه بند 9 تغییرات امیدنامه