صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ تایید اساسنامه جدید صندوق- تغییرات مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ تغییرات اساس نامه مبنی بر تغییر نوع صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ تغییر نوع صندوق تغییرات اساس نامه