صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 1398/04/16ساعت 13:30
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 1398/04/16ساعت 13:30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست