ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 33,450 56.59 78,594 47.99 77,847 48.2 86,988 54.49
اوراق 16,378 27.7 75,304 45.98 76,326 47.26 65,704 41.16
وجه نقد 5,228 8.84 5,811 3.54 3,933 2.43 2,043 1.28
سایر دارایی ها 3,701 6.26 7,553 4.61 5,996 3.71 7,419 4.64
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 25,294 42.79 177,865 108.62 401,904 248.87 65,389 40.96
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد