ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 28,112 59.68 44,673 39.69 37,396 33.15 38,899 31.63
اوراق 10,572 22.44 64,290 57.12 68,895 61.08 70,728 57.51
وجه نقد 5,303 11.25 542 0.48 950 0.84 1,109 0.9
سایر دارایی ها 3,092 6.56 3,033 2.69 5,535 4.9 12,244 9.95
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 15,357 32.6 25,756 22.88 24,379 21.61 27,780 22.58
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق