صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۱,۹۶۲ ۵۹.۳۷ ۲۱۷,۸۵۳ ۷۳.۴۸ ۲۸۹,۴۳۲ ۸۶.۰۴ ۳۳۲,۴۷۱ ۹۳.۰۵
اوراق ۲۴,۵۰۶ ۲۸ ۴۶,۲۱۸ ۱۵.۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۱۵۶ ۷.۰۳ ۲۱,۷۶۰ ۷.۳۴ ۳۶,۹۱۸ ۱۰.۹۸ ۲۲,۵۲۵ ۶.۳
سایر دارایی ها ۴,۲۸۶ ۴.۹ ۱۰,۶۲۷ ۳.۵۸ ۱۰,۰۲۸ ۲.۹۸ ۲,۳۰۵ ۰.۶۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۴,۹۸۴ ۳۹.۹۷ ۴۹,۵۹۳ ۱۶.۷۳ ۷۱,۲۷۹ ۲۱.۱۹ ۷۳,۷۹۹ ۲۰.۶۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد