ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 29,575 58.42 57,743 47.76 69,747 56.29 77,586 59.04
اوراق 12,178 24.05 45,756 37.85 28,292 22.83 27,562 20.97
وجه نقد 5,119 10.11 1,433 1.18 1,360 1.09 2,790 2.12
سایر دارایی ها 3,213 6.34 5,678 4.69 7,197 5.8 7,918 6.02
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 16,165 31.93 32,114 26.56 22,382 18.06 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد