ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 37,497 56.78 104,820 58.36 117,313 58.62 120,091 60.14
اوراق 19,125 28.96 64,252 35.77 75,543 37.74 74,134 37.12
وجه نقد 5,234 7.92 3,925 2.18 2,143 1.07 1,309 0.65
سایر دارایی ها 3,992 6.04 8,965 4.99 7,563 3.77 8,254 4.13
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 28,129 42.59 77,927 43.39 94,090 47.01 93,709 46.93
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد