ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 27,173 62.61 40,568 36.1 49,622 43.14 50,008 43.99
اوراق 7,538 17.36 64,538 57.43 63,724 55.4 61,999 54.54
وجه نقد 5,572 12.83 5,774 5.13 185 0.16 192 0.16
سایر دارایی ها 3,097 7.13 1,479 1.31 1,478 1.28 1,472 1.29
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 14,768 34.02 23,477 20.89 27,216 23.66 27,289 24
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق