ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 31,251 57.85 76,522 53.51 77,730 47.98 62,832 37.73
اوراق 13,509 25.01 44,443 31.07 66,876 41.28 89,378 53.67
وجه نقد 5,200 9.62 5,631 3.93 9,014 5.56 9,174 5.5
سایر دارایی ها 3,514 6.5 10,727 7.5 13,823 8.53 10,480 6.29
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 15,621 28.92 6,017 4.2 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد