صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۶۰,۴۲۴ ۸۰.۹۱ ۸۴۴,۵۶۰ ۹۱.۹۲ ۷۶۰,۸۷۸ ۸۶.۴۲ ۷۲۹,۶۹۳ ۸۷.۳۶
اوراق ۲۱,۱۱۳ ۱۰.۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۹,۲۹۸ ۴.۶۹ ۴۰,۵۰۳ ۴.۴۱ ۸۷,۷۳۶ ۹.۹۶ ۶۳,۶۷۱ ۷.۶۲
سایر دارایی ها ۶,۸۹۷ ۳.۴۸ ۳۳,۳۱۳ ۳.۶۳ ۳۱,۸۴۶ ۳.۶۲ ۴۱,۹۰۲ ۵.۰۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۱,۳۱۶ ۳۵.۹۷ ۳۳۸,۷۳۰ ۳۶.۸۶ ۳۲۶,۲۲۶ ۳۷.۰۵ ۳۳۰,۶۲۵ ۳۹.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد