صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۴,۷۷۵ ۷۸.۶۵ ۱,۱۹۹,۸۲۶ ۹۴.۸۸ ۱,۰۴۰,۹۲۳ ۹۳.۹۲ ۹۳۷,۹۷۰ ۹۶.۹۸
اوراق ۲۱,۸۹۹ ۱۲.۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸,۲۲۴ ۴.۸ ۳۰,۶۳۴ ۲.۴۲ ۲۷,۱۴۳ ۲.۴۵ ۱,۶۵۶ ۰.۱۷
سایر دارایی ها ۵,۹۲۱ ۳.۴۶ ۳۴,۱۴۹ ۲.۷ ۴۰,۲۳۴ ۳.۶۳ ۲۷,۵۸۴ ۲.۸۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۱,۳۵۳ ۳۵.۸ ۴۹۱,۵۴۹ ۳۸.۸۷ ۴۱۵,۶۸۶ ۳۷.۵۱ ۳۴۵,۸۴۲ ۳۵.۷۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد