صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۳,۶۳۳ ۵۷.۲۲ ۱۵۹,۵۵۰ ۵۹.۰۹ ۱۵۸,۸۵۸ ۵۳.۳۸ ۱۴۳,۴۳۷ ۴۷.۱۶
اوراق ۲۲,۲۳۱ ۲۹.۱۵ ۷۹,۲۰۵ ۲۹.۳۳ ۹۶,۲۷۱ ۳۲.۳۴ ۹۶,۸۶۰ ۳۱.۸۵
وجه نقد ۵,۴۳۶ ۷.۱۳ ۱۰,۲۷۶ ۳.۸ ۱۵,۳۴۰ ۵.۱۵ ۲۵,۷۵۴ ۸.۴۶
سایر دارایی ها ۴,۸۲۰ ۶.۳۲ ۱۹,۹۵۰ ۷.۳۹ ۲۱,۸۹۳ ۷.۳۵ ۳۰,۲۹۵ ۹.۹۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۴,۰۳۰ ۴۴.۶۳ ۱۴۶,۹۹۸ ۵۴.۴۵ ۱۴۳,۷۹۲ ۴۸.۳۱ ۱۲۳,۰۴۸ ۴۰.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد