صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۶,۶۴۲ ۵۷.۰۹ ۱۵۲,۴۰۶ ۵۳.۷ ۱۴۹,۸۷۰ ۵۴.۶ ۱۶۸,۵۰۲ ۷۲.۰۸
اوراق ۲۴,۷۲۹ ۳۰.۲۶ ۱۰۶,۵۷۴ ۳۷.۵۵ ۱۰۴,۵۰۳ ۳۸.۰۷ ۵۰,۵۴۱ ۲۱.۶۲
وجه نقد ۵,۵۵۲ ۶.۷۹ ۱۱,۸۲۵ ۴.۱۶ ۷,۸۳۵ ۲.۸۵ ۳,۲۲۱ ۱.۳۷
سایر دارایی ها ۵,۲۲۹ ۶.۴ ۲۰,۳۵۴ ۷.۱۷ ۱۸,۹۹۲ ۶.۹۲ ۱۴,۷۱۰ ۶.۲۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۴,۴۰۸ ۴۲.۱۱ ۷۵,۴۴۱ ۲۶.۵۸ ۳۵,۷۵۹ ۱۳.۰۲ ۳۶,۰۳۸ ۱۵.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد