صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۰,۱۶۹ ۵۷.۲۱ ۱۳۱,۱۲۳ ۶۰.۶۳ ۱۵۴,۱۸۹ ۶۳.۴۳ ۱۷۸,۲۲۱ ۶۸.۸۲
اوراق ۲۰,۳۴۶ ۲۸.۹۸ ۷۰,۰۸۱ ۳۲.۴ ۶۲,۲۷۶ ۲۵.۶۲ ۷۱,۸۲۳ ۲۷.۷۳
وجه نقد ۵,۳۶۳ ۷.۶۳ ۷,۱۴۱ ۳.۳ ۱۶,۲۹۳ ۶.۷ ۹۵۰ ۰.۳۶
سایر دارایی ها ۴,۳۵۳ ۶.۲ ۱۳,۷۵۴ ۶.۳۶ ۱۸,۶۸۲ ۷.۶۸ ۱۶,۳۴۳ ۶.۳۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۰,۷۱۱ ۴۳.۷۴ ۱۱۴,۰۶۷ ۵۲.۷۴ ۱۴۵,۷۵۷ ۵۹.۹۶ ۱۶۸,۷۲۷ ۶۵.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد