صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۱,۶۶۱ ۶۳.۵۹ ۳۶۳,۸۱۴ ۹۲.۲۵ ۴۱۵,۰۶۴ ۹۳.۱۷ ۴۰۶,۶۱۱ ۹۱.۹
اوراق ۲۳,۷۹۱ ۲۴.۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۴۷۲ ۶.۶۷ ۲۱,۲۱۶ ۵.۳۸ ۲۱,۱۲۸ ۴.۷۴ ۲۹,۰۶۹ ۶.۵۷
سایر دارایی ها ۴,۴۴۵ ۴.۵۸ ۹,۳۴۶ ۲.۳۷ ۹,۳۰۱ ۲.۰۹ ۶,۷۷۳ ۱.۵۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶,۲۸۲ ۳۷.۴۲ ۷۸,۲۳۸ ۱۹.۸۴ ۸۶,۹۶۹ ۱۹.۵۲ ۹۰,۴۳۷ ۲۰.۴۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد