ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/30 38,899 31.63 % 70,728 57.51 % 1,109 0.9 % 12,244 9.96 % 27,780 22.59 %
2 1397/02/29 37,898 30.88 % 70,572 57.51 % 1,109 0.9 % 13,141 10.71 % 27,672 22.55 %
3 1397/02/28 39,438 34.72 % 70,698 62.24 % 1,109 0.98 % 2,335 2.06 % 28,686 25.26 %
4 1397/02/27 39,438 34.73 % 70,661 62.23 % 1,109 0.98 % 2,335 2.06 % 28,686 25.26 %
5 1397/02/26 39,438 34.75 % 70,623 62.22 % 1,109 0.98 % 2,335 2.06 % 28,686 25.27 %
6 1397/02/25 39,417 34.73 % 70,626 62.23 % 1,115 0.98 % 2,335 2.06 % 28,703 25.29 %
7 1397/02/24 36,954 33.18 % 70,527 63.32 % 1,115 1 % 2,790 2.5 % 27,644 24.82 %
8 1397/02/23 31,373 28.18 % 70,500 63.32 % 1,108 1 % 8,362 7.51 % 24,148 21.69 %
9 1397/02/22 28,692 25.75 % 70,449 63.23 % 1,309 1.18 % 10,967 9.84 % 22,587 20.27 %
10 1397/02/21 23,626 21.21 % 70,451 63.25 % 1,309 1.18 % 15,991 14.36 % 17,549 15.76 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق