ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/30 120,091 60.15 % 74,134 37.13 % 0 0 % 1,309 0.66 % 4,127 4.13 % 93,709 46.93 %
2 1398/02/29 119,850 59.56 % 74,091 36.82 % 0 0 % 1,309 0.65 % 5,985 5.02 % 102,032 50.7 %
3 1398/02/28 122,854 60.73 % 74,078 36.62 % 0 0 % 1,655 0.82 % 3,712 2.99 % 102,195 50.52 %
4 1398/02/27 123,719 61.3 % 74,034 36.68 % 0 0 % 1,655 0.82 % 2,407 2.35 % 101,861 50.47 %
5 1398/02/26 123,719 61.31 % 74,021 36.68 % 0 0 % 1,655 0.82 % 2,408 2.35 % 101,861 50.48 %
6 1398/02/25 123,719 61.31 % 74,008 36.68 % 0 0 % 1,655 0.82 % 2,409 2.35 % 101,861 50.48 %
7 1398/02/24 130,474 62.57 % 73,973 35.48 % 0 0 % 1,655 0.79 % 2,409 2.27 % 102,497 49.16 %
8 1398/02/23 123,122 61.21 % 73,936 36.76 % 0 0 % 1,672 0.83 % 2,400 2.35 % 105,885 52.65 %
9 1398/02/22 126,566 62.11 % 73,166 35.9 % 0 0 % 1,658 0.81 % 2,400 2.32 % 98,417 48.29 %
10 1398/02/21 127,854 62.36 % 73,117 35.66 % 0 0 % 1,658 0.81 % 2,400 2.31 % 96,990 47.31 %