صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۵۶۰,۸۷۰ ۴۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۹۶ ۱.۲ % ۱۹,۹۲۰ ۱.۵۵ % ۶۸۷,۷۰۱ ۵۳.۵۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۵۶۲,۸۶۰ ۴۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۹۶ ۱.۱۹ % ۱۹,۹۱۶ ۱.۵۵ % ۶۹۰,۸۳۰ ۵۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۵۶۱,۱۰۴ ۴۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۹۶ ۱.۱۹ % ۱۹,۹۱۳ ۱.۵۴ % ۶۹۵,۸۴۰ ۵۳.۸۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۵۵۵,۶۳۸ ۴۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۹۶ ۱.۱۹ % ۱۹,۹۰۹ ۱.۵۴ % ۷۰۱,۹۴۹ ۵۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۵۶۲,۵۴۵ ۴۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۹۱ ۱.۱۷ % ۱۹,۹۰۶ ۱.۵۲ % ۷۱۵,۹۸۳ ۵۴.۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۵۶۲,۵۴۵ ۴۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۴۷ ۱.۱۷ % ۱۹,۹۴۶ ۱.۵۲ % ۷۱۵,۹۸۳ ۵۴.۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۵۶۲,۵۴۵ ۴۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۹۴ ۱.۱۳ % ۲۰,۳۹۶ ۱.۵۵ % ۷۱۵,۹۸۳ ۵۴.۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۵۶۸,۲۹۴ ۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۹۴ ۱.۱۳ % ۲۰,۳۹۲ ۱.۵۴ % ۷۱۸,۱۰۵ ۵۴.۳۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۵۷۱,۷۳۰ ۴۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۹۴ ۱.۱۳ % ۲۰,۳۸۹ ۱.۵۴ % ۷۱۴,۷۹۷ ۵۴.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۵۷۵,۸۲۷ ۴۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۹۴ ۱.۱۳ % ۲۰,۳۸۵ ۱.۵۴ % ۷۱۲,۶۴۲ ۵۳.۸۴ % ۰ ۰ %