صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۹۳۷,۹۷۰ ۹۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۶ ۰.۱۷ % ۲۷,۵۸۴ ۲.۸۵ % ۳۴۵,۸۴۲ ۳۵.۷۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۹۶۹,۰۰۰ ۹۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰ ۰.۱۹ % ۲۷,۵۸۱ ۲.۷۶ % ۳۵۹,۵۶۴ ۳۶.۰۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۰۰۵,۶۹۵ ۹۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۲ ۰.۱۸ % ۲۷,۶۰۲ ۲.۶۷ % ۳۷۴,۵۵۰ ۳۶.۱۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۰۴۱,۷۲۳ ۹۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۶ ۰.۶۹ % ۲۷,۵۸۶ ۲.۵۶ % ۳۸۹,۶۶۲ ۳۶.۱۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۰۴۱,۷۲۳ ۹۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۶ ۰.۶۹ % ۲۷,۵۷۰ ۲.۵۶ % ۳۸۹,۶۶۲ ۳۶.۱۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۰۴۱,۷۲۳ ۹۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۶ ۰.۶۹ % ۲۷,۵۵۴ ۲.۵۶ % ۳۸۹,۶۶۲ ۳۶.۱۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۰۴۱,۷۲۳ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۵ ۰.۶۹ % ۲۷,۵۳۸ ۲.۵۶ % ۳۸۹,۶۶۲ ۳۶.۱۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۰۶۷,۲۹۵ ۹۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۶۸ ۱.۷ % ۲۵,۳۹۶ ۲.۲۸ % ۴۰۰,۸۲۹ ۳۶.۰۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۰۵۲,۵۵۲ ۹۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۰۳۱ ۳.۴۱ % ۲۵,۹۴۸ ۲.۳۲ % ۴۰۳,۵۷۵ ۳۶.۱۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۰۵۱,۴۰۲ ۹۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۹۸۱ ۳.۴۱ % ۲۵,۹۳۳ ۲.۳۳ % ۴۱۴,۵۳۱ ۳۷.۱۷ %