ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/25 86,988 54.5 % 65,704 41.16 % 0 0 % 2,043 1.28 % 4,883 4.65 % 65,389 40.97 %
2 1397/10/24 89,997 56.15 % 65,670 40.97 % 0 0 % 2,043 1.27 % 2,573 3.19 % 64,432 40.2 %
3 1397/10/23 82,567 52.02 % 65,636 41.35 % 0 0 % 2,009 1.27 % 8,514 6.96 % 60,687 38.23 %
4 1397/10/22 89,889 56.18 % 65,512 40.94 % 0 0 % 2,009 1.26 % 2,604 3.21 % 61,956 38.72 %
5 1397/10/21 93,195 57.07 % 65,479 40.1 % 0 0 % 2,009 1.23 % 2,603 3.15 % 61,615 37.73 %
6 1397/10/20 93,195 57.09 % 65,445 40.09 % 0 0 % 2,009 1.23 % 2,602 3.15 % 61,615 37.74 %
7 1397/10/19 93,195 57.1 % 65,411 40.08 % 0 0 % 2,009 1.23 % 2,602 3.15 % 61,615 37.75 %
8 1397/10/18 92,984 57.06 % 65,378 40.12 % 0 0 % 2,009 1.23 % 2,601 3.15 % 47,152 28.93 %
9 1397/10/17 94,441 55.68 % 70,551 41.6 % 0 0 % 2,009 1.18 % 2,600 3.03 % 46,651 27.51 %
10 1397/10/16 83,216 49.96 % 78,750 47.28 % 0 0 % 2,009 1.21 % 2,599 3.08 % 405,496 243.43 %