صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۴۳,۴۳۷ ۴۷.۱۷ % ۹۶,۸۶۰ ۳۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۵۴ ۸.۴۷ % ۳۸,۰۶۰ ۹.۹۶ % ۱۲۳,۰۴۸ ۴۰.۴۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۵۲,۸۶۱ ۵۱.۶ % ۹۶,۶۵۱ ۳۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۴۵ ۸.۶۹ % ۲۰,۹۷۲ ۷.۳۴ % ۱۴۱,۳۱۵ ۴۷.۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۴۷,۸۳۸ ۵۰.۷ % ۹۷,۰۶۵ ۳۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۴۵ ۸.۸۳ % ۲۰,۹۶۸ ۷.۴۶ % ۱۳۶,۶۴۴ ۴۶.۸۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۴۷,۸۳۸ ۵۰.۷ % ۹۷,۰۲۵ ۳۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۴۵ ۸.۸۳ % ۲۰,۹۶۴ ۷.۴۶ % ۱۳۶,۶۴۴ ۴۶.۸۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۴۷,۸۳۸ ۵۰.۷۱ % ۹۷,۳۳۲ ۳۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۹۷ ۸.۷۱ % ۲۰,۹۶۰ ۷.۴۶ % ۱۳۶,۶۴۴ ۴۶.۸۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۴۴,۰۰۹ ۵۰.۰۷ % ۹۷,۲۶۳ ۳۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۹۷ ۸.۸۳ % ۲۰,۹۵۷ ۷.۵۶ % ۱۳۲,۹۴۷ ۴۶.۲۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۴۴,۰۰۹ ۵۰.۰۸ % ۹۷,۲۲۲ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۹۷ ۸.۸۳ % ۲۰,۹۵۳ ۷.۵۶ % ۱۳۲,۹۴۷ ۴۶.۲۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۴۴,۰۰۹ ۵۰.۰۸ % ۹۷,۱۸۲ ۳۳.۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۹۷ ۸.۸۳ % ۲۰,۹۴۹ ۷.۵۶ % ۱۳۲,۹۴۷ ۴۶.۲۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۴۳,۶۳۹ ۴۹.۹۷ % ۹۷,۱۳۰ ۳۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۵۱ ۸.۹۶ % ۲۰,۹۴۶ ۷.۵۶ % ۱۳۲,۴۰۶ ۴۶.۰۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۴۲,۹۶۱ ۴۹.۸۶ % ۹۷,۰۴۷ ۳۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۵۱ ۸.۹۸ % ۲۰,۹۴۲ ۷.۵۸ % ۱۳۱,۶۱۸ ۴۵.۹۱ %