ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/04 49,740 43.73 % 62,349 54.81 % 192 0.17 % 1,470 1.29 % 27,111 23.83 %
2 1396/12/03 49,740 43.74 % 62,314 54.8 % 192 0.17 % 1,470 1.29 % 27,111 23.84 %
3 1396/12/02 49,741 43.75 % 62,280 54.78 % 192 0.17 % 1,470 1.29 % 27,111 23.85 %
4 1396/12/01 49,751 43.81 % 62,160 54.73 % 192 0.17 % 1,470 1.3 % 27,090 23.85 %
5 1396/11/30 49,751 43.82 % 62,125 54.72 % 192 0.17 % 1,471 1.3 % 27,090 23.86 %
6 1396/11/29 49,854 43.89 % 62,073 54.65 % 192 0.17 % 1,471 1.3 % 27,150 23.9 %
7 1396/11/28 50,008 43.99 % 61,999 54.54 % 192 0.17 % 1,472 1.3 % 27,289 24.01 %
8 1396/11/27 49,898 43.61 % 62,857 54.94 % 192 0.17 % 1,472 1.29 % 27,232 23.8 %
9 1396/11/26 49,898 43.62 % 62,822 54.92 % 192 0.17 % 1,472 1.29 % 27,232 23.81 %
10 1396/11/25 49,898 43.64 % 62,787 54.91 % 192 0.17 % 1,473 1.29 % 27,232 23.82 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق