صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۴۶۶,۷۰۲ ۴۶.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۱۸۹ ۱۰.۷۵ % ۶,۰۳۰ ۰.۶ % ۴۱۷,۲۸۳ ۴۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۴۶۳,۶۰۵ ۴۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۱۹۰ ۱۰.۸ % ۵,۹۷۹ ۰.۶ % ۴۱۵,۴۱۳ ۴۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۴۶۵,۱۴۵ ۴۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۹۲ ۱۰.۶۹ % ۶,۷۸۰ ۰.۶۸ % ۴۱۵,۳۴۷ ۴۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۴۶۵,۱۴۵ ۴۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۹۲ ۱۰.۶۹ % ۶,۷۲۹ ۰.۶۸ % ۴۱۵,۳۴۷ ۴۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۴۶۵,۱۴۵ ۴۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۹۲ ۱۰.۶۹ % ۶,۶۷۹ ۰.۶۷ % ۴۱۵,۳۴۷ ۴۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۴۶۷,۰۵۶ ۴۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۹۲ ۱۰.۶۴ % ۶,۳۱۹ ۰.۶۳ % ۴۱۸,۶۲۱ ۴۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۴۶۵,۸۶۱ ۴۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۹۲ ۱۰.۶۷ % ۵,۲۷۱ ۰.۵۳ % ۴۱۷,۷۲۷ ۴۱.۹۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۴۶۰,۹۰۲ ۴۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۹۲ ۱۰.۷۳ % ۵,۲۲۱ ۰.۵۳ % ۴۱۷,۷۱۷ ۴۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۴۶۰,۹۰۲ ۴۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۹۲ ۱۰.۷۳ % ۵,۱۷۱ ۰.۵۲ % ۴۱۷,۷۱۷ ۴۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۴۶۰,۹۰۲ ۴۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۹۲ ۱۰.۷۳ % ۵,۱۲۱ ۰.۵۲ % ۴۱۷,۷۱۷ ۴۲.۲ % ۰ ۰ %