صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۶۸,۵۰۲ ۷۲.۰۸ % ۵۰,۵۴۱ ۲۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۲۱ ۱.۳۸ % ۱۱,۴۹۱ ۶.۲۹ % ۳۶,۰۳۸ ۱۵.۴۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۵۹,۵۳۱ ۶۸.۴۳ % ۶۰,۸۶۱ ۲۶.۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۹۰ ۳.۳۸ % ۴,۸۶۴ ۳.۴۷ % ۳۵,۷۱۸ ۱۵.۳۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۶۲,۶۹۷ ۶۸.۸۵ % ۶۰,۸۴۹ ۲۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۷,۹۹۰ ۳.۳۸ % ۴,۷۶۳ ۳.۳۸ % ۳۶,۴۰۴ ۱۵.۴۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۵۷,۷۵۲ ۶۶.۸۴ % ۶۰,۸۱۶ ۲۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۰۷ ۴.۵۸ % ۶,۶۲۴ ۴.۱۷ % ۳۶,۳۷۵ ۱۵.۴۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۵۷,۷۵۲ ۶۶.۸۶ % ۶۰,۷۹۴ ۲۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۸۱ ۴.۵۷ % ۶,۶۲۳ ۴.۱۷ % ۳۶,۳۷۵ ۱۵.۴۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۵۷,۷۵۲ ۶۶.۸۶ % ۶۱,۳۷۷ ۲۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۷۶ ۴.۳۱ % ۶,۶۲۲ ۴.۱۷ % ۳۶,۳۷۵ ۱۵.۴۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۵۷,۱۳۲ ۵۵.۰۱ % ۶۱,۳۳۱ ۲۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۵۱ ۲۱.۱۶ % ۶,۷۲۱ ۳.۴۸ % ۳۶,۵۱۴ ۱۲.۷۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۵۲,۸۵۳ ۵۳.۸۱ % ۶۱,۲۳۶ ۲۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۲ ۲.۱۶ % ۶۳,۸۵۶ ۲۵.۲۲ % ۳۶,۲۰۳ ۱۲.۷۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۵۰,۵۲۳ ۵۳.۲۳ % ۱۱۵,۵۲۸ ۴۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۸ ۱.۸۲ % ۱۱,۵۹۲ ۶.۸۶ % ۳۶,۰۳۵ ۱۲.۷۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۴۶,۰۴۸ ۵۱.۳۷ % ۱۲۰,۹۹۷ ۴۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۸ ۱.۸۱ % ۱۲,۰۹۲ ۷ % ۳۴,۹۳۴ ۱۲.۲۹ %