صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۷۸,۲۲۱ ۶۸.۸۲ % ۷۱,۸۲۳ ۲۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۹۵۰ ۰.۳۷ % ۷,۹۵۷ ۶.۳۱ % ۱۶۸,۷۲۷ ۶۵.۱۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۸۰,۹۶۷ ۶۶.۳۷ % ۷۱,۷۸۶ ۲۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۴۲ ۴.۳۸ % ۷,۹۵۴ ۵.۹۹ % ۱۷۱,۳۴۴ ۶۲.۸۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۸۰,۷۱۳ ۶۶.۳۵ % ۷۱,۷۴۷ ۲۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۴۵ ۴.۳۹ % ۷,۹۵۱ ۶ % ۱۷۱,۲۸۵ ۶۲.۸۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۸۰,۷۱۳ ۶۶.۳۶ % ۷۱,۷۱۲ ۲۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۴۵ ۴.۳۹ % ۷,۹۴۸ ۶ % ۱۷۱,۲۸۵ ۶۲.۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۸۰,۷۱۳ ۶۶.۳۷ % ۷۱,۶۷۷ ۲۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۴۵ ۴.۳۹ % ۷,۹۴۵ ۶ % ۱۷۱,۲۸۵ ۶۲.۹۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۴۷,۹۶۸ ۶۰.۸۴ % ۷۱,۶۴۲ ۲۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۴۵ ۴.۹۱ % ۱۱,۶۳۶ ۸.۲۳ % ۱۴۷,۹۳۴ ۶۰.۸۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۵۴,۳۸۰ ۶۲.۸ % ۷۱,۵۷۱ ۲۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۴۵ ۴.۸۶ % ۷,۹۳۹ ۶.۶۴ % ۱۵۴,۳۴۶ ۶۲.۷۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۴۱,۴۰۵ ۵۶.۳۸ % ۷۱,۵۳۳ ۲۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۴۵ ۱۱.۹۴ % ۷,۹۳۶ ۶.۵۱ % ۱۴۱,۳۶۸ ۵۶.۳۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۴۴,۲۵۳ ۶۰.۲۸ % ۴۴,۴۸۹ ۱۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۱۳ ۱۲.۴۶ % ۲۰,۷۵۳ ۱۲.۱۸ % ۱۳۸,۳۶۴ ۵۷.۸۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۶۴,۹۵۵ ۶۶.۷۴ % ۴۴,۴۶۴ ۱۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۱۳ ۱۲.۰۶ % ۷,۹۳۰ ۶.۶ % ۱۴۶,۵۶۱ ۵۹.۳ %