صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۴۰۶,۶۱۱ ۹۱.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۶۹ ۶.۵۷ % ۶,۷۷۳ ۱.۵۳ % ۹۰,۴۳۷ ۲۰.۴۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۴۰۶,۶۱۱ ۹۱.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۶۹ ۶.۵۷ % ۶,۷۷۳ ۱.۵۳ % ۹۰,۴۳۷ ۲۰.۴۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۴۰۶,۶۱۱ ۹۱.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۶۹ ۶.۵۷ % ۶,۷۷۳ ۱.۵۳ % ۹۰,۴۳۷ ۲۰.۴۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۳۹۹,۴۸۶ ۹۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۶۹ ۶.۶۸ % ۶,۷۷۷ ۱.۵۶ % ۸۸,۵۵۷ ۲۰.۳۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۴۰۳,۸۳۴ ۹۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۶۹ ۶.۶۱ % ۶,۷۸۰ ۱.۵۴ % ۸۹,۳۸۲ ۲۰.۳۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۴۰۳,۸۳۴ ۹۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۶۹ ۶.۶۱ % ۶,۷۸۱ ۱.۵۴ % ۸۹,۳۸۲ ۲۰.۳۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۴۰۳,۸۳۴ ۹۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۶۹ ۶.۶۱ % ۶,۷۸۱ ۱.۵۴ % ۸۹,۳۸۲ ۲۰.۳۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۴۰۳,۸۳۴ ۹۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۶۹ ۶.۶۱ % ۶,۷۸۱ ۱.۵۴ % ۸۹,۳۸۲ ۲۰.۳۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۴۰۳,۸۳۴ ۹۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۶۹ ۶.۶۱ % ۶,۷۸۳ ۱.۵۴ % ۸۹,۳۸۲ ۲۰.۳۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۴۰۳,۸۳۴ ۹۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۶۹ ۶.۶۱ % ۶,۷۸۵ ۱.۵۴ % ۸۹,۳۸۲ ۲۰.۳۳ %