ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/28 50,008 43.99 % 61,999 54.54 % 192 0.17 % 1,472 1.3 % 27,289 24.01 %
2 1396/11/27 49,898 43.61 % 62,857 54.94 % 192 0.17 % 1,472 1.29 % 27,232 23.8 %
3 1396/11/26 49,898 43.62 % 62,822 54.92 % 192 0.17 % 1,472 1.29 % 27,232 23.81 %
4 1396/11/25 49,898 43.64 % 62,787 54.91 % 192 0.17 % 1,473 1.29 % 27,232 23.82 %
5 1396/11/24 49,807 43.62 % 62,722 54.93 % 192 0.17 % 1,473 1.29 % 27,250 23.86 %
6 1396/11/23 49,356 43.4 % 62,703 55.14 % 190 0.17 % 1,475 1.3 % 26,926 23.68 %
7 1396/11/22 49,393 43.43 % 62,666 55.1 % 190 0.17 % 1,475 1.3 % 26,972 23.72 %
8 1396/11/21 49,393 43.45 % 62,631 55.09 % 190 0.17 % 1,476 1.3 % 26,972 23.72 %
9 1396/11/20 49,794 43.66 % 62,596 54.88 % 190 0.17 % 1,476 1.29 % 27,204 23.85 %
10 1396/11/19 49,794 43.67 % 62,561 54.87 % 190 0.17 % 1,476 1.3 % 27,204 23.86 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق