ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 77,586 59.04 % 27,562 20.97 % 2,790 2.12 % 7,918 6.03 % 0 0 %
2 1397/05/22 75,886 58.55 % 27,495 21.21 % 2,505 1.93 % 8,470 6.54 % 0 0 %
3 1397/05/21 76,884 58.9 % 27,438 21.02 % 2,505 1.92 % 8,468 6.49 % 0 0 %
4 1397/05/20 77,621 59.14 % 27,434 20.9 % 2,354 1.79 % 8,765 6.68 % 0 0 %
5 1397/05/19 78,622 59.45 % 27,437 20.75 % 2,254 1.7 % 8,963 6.78 % 0 0 %
6 1397/05/18 78,622 59.46 % 27,426 20.74 % 2,254 1.71 % 8,961 6.78 % 0 0 %
7 1397/05/17 78,622 59.48 % 27,415 20.74 % 2,254 1.71 % 8,960 6.78 % 0 0 %
8 1397/05/16 73,032 57.72 % 28,183 22.28 % 1,415 1.12 % 8,958 7.08 % 0 0 %
9 1397/05/15 66,506 52.45 % 28,019 22.1 % 1,415 1.12 % 15,935 12.57 % 0 0 %
10 1397/05/14 76,712 59.01 % 28,001 21.54 % 1,415 1.09 % 8,955 6.89 % 0 0 %