صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ (۰.۴۲) (۰.۳۲) (۷۸.۳) (۶۹.۳۱)
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ (۰.۲۷) (۰.۰۶) (۶۲.۵۵) (۲۰.۶۱)
۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ (۰.۰۵) ۰.۶۳ (۱۵.۹۹) ۸۹۷.۲۴
۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۱.۶۴) (۰.۴) (۹۹.۷۶) (۷۶.۵)
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶۴) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۷۵ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۰.۶۲) (۱.۲۶) (۸۹.۶۸) (۹۹.۰۱)
۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰ (۰.۵) (۰.۸) (۸۳.۹۱)
۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ (۰.۱۸) (۰.۳) (۴۹.۰۱) (۶۶.۲۶)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰.۲۳ ۰.۰۹ ۱۳۵.۱۳ ۴۱.۱۶
۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ (۰.۶۸) (۱.۹۶) (۹۱.۸۱) (۹۹.۹۳)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۱۱) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰.۱۹ (۰.۷۴) ۹۶.۴۲ (۹۳.۴۴)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۰.۸۷) (۰.۱۸) (۹۵.۸۱) (۴۸.۸۴)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۰.۷۲ ۱.۴۶ ۱,۲۴۸.۴۶ ۱۹,۴۷۹.۷۵
۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۰.۱۶ ۰.۲۵ ۷۸.۰۲ ۱۴۷.۷۷
۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ (۰.۲۵) (۱.۹۳) (۵۹.۸۳) (۹۹.۹۲)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ (۰.۰۹) ۰ (۲۸.۱۴) ۰