صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۳.۲) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۳.۶۴) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۳.۴۵) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۱) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۱) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۴) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۶۴) (۱.۱۵) (۹۹.۷۶) (۹۸.۵۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۲۲ ۰.۰۱ ۱۲۴.۸۲ ۲.۹۵
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۱.۰۹) (۱.۱) (۹۸.۱۵) (۹۸.۲۶)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳.۳۳ ۳.۵۹ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۱۸) ۰.۰۷ (۴۷.۹) ۳۱.۰۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱.۱۴ ۱.۷۲ ۶,۲۱۷.۸۷ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۳۳ ۱.۶۵ ۱۲,۳۳۱.۴۴ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۲) (۲.۱۶) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۰۶) (۱.۵) (۹۹.۹۵) (۹۹.۶)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲.۴۷ ۲.۸۴ ۷۲۷,۰۴۶.۹۹ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۶) ۰