صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۱.۲۰۷ %۱.۱۸۶
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۱.۶۸۲ %۲.۸۹۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۷.۹۸۴ %۸.۶۶۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۳۴.۸۰۷ %۲۵.۶۵۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۵۴.۵۵۷ %۵۳.۲۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۱۰۷.۶۳۳ %۱۳۲.۸۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۳۳۶.۲۷۲ %۳۳۰.۰۶۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۶۲۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۵۲)% (۹۷.۴۶)%