صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ %۰.۲۵۷ %۰.۱۲۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ (۰.۲۰۹)% (۰.۴۰۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ %۰.۲۳۶ (۲.۲۳۳)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ %۱.۵۰۶ %۱۵.۱۳۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ %۳۹.۴۹۱ %۴۰.۶۹۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ %۸۲.۴۴۱ %۷۴.۴۲۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ %۳۹۴.۹۲۱ %۴۱۳.۴۱۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۶۲۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۵۲)% (۹۷.۴۶)%