صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۲۴۲)% (۰.۶۷۸)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۲.۸۶ %۱.۹۰۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۸.۴۸۸ %۱۵.۶۸۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۲۲.۸۵ %۲۶.۹۷۱
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۷۷.۰۶۵ %۶۹.۲۵۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۹۷.۷۵ %۹۱.۲۴۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۴۱۱.۴۵۸ %۴۱۲.۸۵۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۶۲۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۵۲)% (۹۷.۴۶)%