صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱۱)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۱۰.۸۰۴ %۱۲.۸۹۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۱۲.۳۱۹ %۱۴.۰۲۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۲۶.۹۲۶ %۲۹.۰۰۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۴۶.۳۲ %۵۹.۹۹۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۱۲۲.۲۲۲ %۱۴۱.۲۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۵۲۶.۷۰۲ %۵۷۷.۴۵۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۰۹۱۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۵۲)% (۹۸.۶۲)%