صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۰.۵۴۸ %۱.۶۳۱
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۸۲۵)% (۰.۴۹۳)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۳۵.۰۸۱ %۴۱.۷۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۵۱.۰۹۱ %۶۳.۷۹۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۱۶۲.۸۰۱ %۱۸۷.۱۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۶۸۱.۹۸ %۷۸۴.۰۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۰۹۱۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۵۲)% (۹۸.۶۲)%