صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي دوره مالي ۶ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰(حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي دوره مالي ۶ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي برای دوره مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(حسابرسي شده اصلاحی) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي برای دوره مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي برای دوره مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي دوره مالي ۶ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش ماهانه دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ صورتهای مالی همراه با یادداشت های توضیحی دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ صورتهای مالی ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صورتهای مالی ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد ۹۰ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ صورتهای مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ صورتهای مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ گزارش عملکرد ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد ۹۱ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صورتهای مالی (دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ )حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد ۲۷۲ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ گزارش عملکرد ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد ۹۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد ۳۵۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ گزارش عملکرد ۳۵۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق امین آوید دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ صورتهای مالی ۸ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ گزارش عملکرد ۲۶۰ روزه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ گزارش عملکرد ۱۶۹ روزه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد ۷۸ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ دانلود