مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 مجمع پایان دوره منتهی به 1396/05/31 دریافت خبر 1396/08/08
2 تغییر نوع صندوق از "سرمایه گذاری در سهام" به "مختلط" دریافت خبر 1396/06/04
3 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/05/31 دریافت خبر 1396/03/30
4 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/05/31 دریافت خبر 1396/03/30
5 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/05/31 دریافت خبر 1396/03/30
6 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1394/03/17 دریافت خبر 1394/04/13
7 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1393/11/25 دریافت خبر 1394/01/15
8 اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ 25 بهمن 1393 به شرح فایل پیوست می باشد دریافت خبر 1394/01/15
9 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1393/05/22 دریافت خبر 1393/05/27
10 اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ 22 مرداد 1393 به شرح فایل پیوست می باشد. دریافت خبر 1393/05/22
11 صورت جلسه دوم مجمع مورخ 7 اسفند 1392 دریافت خبر 1393/04/15
12 صورتجلسه مجمع مورخ 7 اسفند 1392 دریافت خبر 1393/04/15
13 صورتجلسه مجمع موسس صندوق امین آوید دریافت خبر 1392/12/19
14 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13/09/92 دریافت خبر 1392/10/14
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق