مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع تاریخ1397/09/28ساعت 10:30 دریافت خبر 1397/10/05
2 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/08/27 ساعت 15:00 دریافت خبر 1397/09/27
3 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/08/27 ساعت 15:00 دریافت خبر 1397/09/27
4 تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر 1397/08/15
5 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/04/09
6 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/04/09
7 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:00 دریافت خبر 1397/04/09
8 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:00 دریافت خبر 1397/04/09
9 مجمع پایان دوره منتهی به 1396/05/31 دریافت خبر 1396/08/08
10 تغییر نوع صندوق از "سرمایه گذاری در سهام" به "مختلط" دریافت خبر 1396/06/04
11 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/05/31 دریافت خبر 1396/03/30
12 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/05/31 دریافت خبر 1396/03/30
13 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/05/31 دریافت خبر 1396/03/30
14 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1394/03/17 دریافت خبر 1394/04/13
15 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1393/11/25 دریافت خبر 1394/01/15
16 اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ 25 بهمن 1393 به شرح فایل پیوست می باشد دریافت خبر 1394/01/15
17 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1393/05/22 دریافت خبر 1393/05/27
18 اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ 22 مرداد 1393 به شرح فایل پیوست می باشد. دریافت خبر 1393/05/22
19 صورت جلسه دوم مجمع مورخ 7 اسفند 1392 دریافت خبر 1393/04/15
20 صورتجلسه مجمع مورخ 7 اسفند 1392 دریافت خبر 1393/04/15
21 صورتجلسه مجمع موسس صندوق امین آوید دریافت خبر 1392/12/19
22 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13/09/92 دریافت خبر 1392/10/14