صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 امین آوید 1400/09/16 19,305,246 19,173,090 19,173,090 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,252,635,511,777
2 امین آوید 1400/09/15 19,386,218 19,253,520 19,253,520 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,257,890,237,815
3 امین آوید 1400/09/14 19,438,445 19,305,402 19,305,402 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,261,279,850,321
4 امین آوید 1400/09/13 19,447,728 19,314,619 19,314,619 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,261,882,001,959
5 امین آوید 1400/09/12 19,772,194 19,636,870 19,636,870 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,282,935,605,009
6 امین آوید 1400/09/11 19,775,320 19,639,996 19,639,996 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,283,139,834,356
7 امین آوید 1400/09/10 19,765,179 19,629,855 19,629,855 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,282,477,311,815
8 امین آوید 1400/09/09 19,888,556 19,752,399 19,752,399 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,290,483,495,632
9 امین آوید 1400/09/08 19,889,004 19,752,832 19,752,832 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,290,511,796,704
10 امین آوید 1400/09/07 19,925,694 19,789,316 19,789,316 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,292,895,399,610
11 امین آوید 1400/09/06 19,879,154 19,743,016 19,743,016 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,289,870,490,860
12 امین آوید 1400/09/05 20,015,927 19,878,862 19,878,862 0 0 218,389 0 153,056 65,333 1,298,745,700,814
13 امین آوید 1400/09/04 20,017,482 19,880,417 19,880,417 0 1 218,389 0 153,056 65,333 1,298,847,280,614
14 امین آوید 1400/09/03 20,023,293 19,886,226 19,886,226 0 0 218,388 0 153,056 65,332 1,299,206,896,252
15 امین آوید 1400/09/02 19,986,398 19,849,479 19,849,479 0 0 218,388 0 153,056 65,332 1,296,806,158,099
16 امین آوید 1400/09/01 20,161,315 20,022,706 20,022,706 0 0 218,388 0 153,056 65,332 1,308,123,450,402
17 امین آوید 1400/08/30 20,018,090 19,880,501 19,880,501 0 0 218,388 0 153,056 65,332 1,298,832,899,102
18 امین آوید 1400/08/29 19,986,505 19,849,113 19,849,113 0 0 218,388 0 153,056 65,332 1,296,782,274,906
19 امین آوید 1400/08/28 20,035,448 19,898,768 19,898,768 0 0 218,388 0 153,056 65,332 1,300,026,306,363
20 امین آوید 1400/08/27 20,036,023 19,899,342 19,899,342 0 0 218,388 0 153,056 65,332 1,300,063,836,874