رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری امین آوید 200
2 شرکت تامین سرمایه امین 800