دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تغییر نوع صندوق از "سرمایه گذاری در سهام" به "مختلط"
منبع -
مقدمه به استناد صورتجلسه مورخ 96/05/07 صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید و مجوز شماره 36754/121 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: تغییر نوع صندوق از سرمایه گذاری در سهام به مختط با توجه به تغییرات در بند 2-3 امیدنامه به شرح صورتجلسه.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست