دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1393/05/22
منبع -
مقدمه در مجمع مورخ 22/05/1393 ، تغییر رکن مدیریت صندوق از تأمین سرمایه امین به شرکت کارگزاری امین آوید به اتفاق آرا تصویب شد. شرح صورتجلسه در پیوست موجود می باشد.
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق