ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 27,256 62.43 42,604 37.77 50,015 43.53 49,740 43.72
اوراق 7,739 17.72 64,628 57.3 63,190 55 62,349 54.81
وجه نقد 5,552 12.71 4,068 3.6 197 0.17 192 0.16
سایر دارایی ها 3,091 7.08 1,481 1.31 1,476 1.28 1,470 1.29
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 14,814 33.93 24,488 21.71 27,113 23.6 27,111 23.83
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق