ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/04/03 5,969 59.9 % 0 0 % 1,138 11.42 % 2,860 28.7 % 3,553 35.65 %
2 1396/04/02 5,514 55.21 % 0 0 % 1,138 11.4 % 3,336 33.41 % 3,566 35.71 %
3 1396/04/01 5,514 55.21 % 0 0 % 1,138 11.4 % 3,336 33.4 % 3,566 35.71 %
4 1396/03/31 5,514 55.22 % 0 0 % 1,138 11.4 % 3,335 33.4 % 3,566 35.71 %
5 1396/03/30 5,407 54.01 % 0 0 % 1,138 11.37 % 3,467 34.64 % 3,670 36.66 %
6 1396/03/29 5,334 53.39 % 0 0 % 1,138 11.39 % 3,519 35.23 % 3,735 37.38 %
7 1396/03/28 5,099 50.79 % 0 0 % 1,138 11.34 % 3,804 37.89 % 4,162 41.45 %
8 1396/03/27 5,100 49.84 % 0 0 % 1,329 12.99 % 3,804 37.18 % 4,166 40.72 %
9 1396/03/26 5,085 49.78 % 0 0 % 1,329 13.01 % 3,803 37.23 % 4,150 40.62 %
10 1396/03/25 5,085 49.78 % 0 0 % 1,329 13.01 % 3,803 37.22 % 4,150 40.63 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi