صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش ماهانه دانلود
1396/09/25 1396/09/25 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/08/30 دانلود
1396/09/25 1396/09/25 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1396/08/30 دانلود
1396/07/26 1396/07/26 صورتهای مالی همراه با یادداشت های توضیحی دوره مالی یکساله منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی شده) دانلود
1396/06/21 1396/06/21 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1396/05/31 دانلود
1396/06/20 1396/06/20 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1396/05/31 حسابرسی نشده دانلود
1396/03/22 1396/03/22 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1396/02/31 حسابرسی نشده دانلود
1396/02/10 1396/02/10 صورتهای مالی 180 روزه منتهی به 1395/11/30 حسابرسی شده دانلود
1395/12/28 1395/12/28 گزارش عملکرد 180 روزه منتهی به 1395/11/30 دانلود
1395/12/28 1395/12/28 صورتهای مالی 180 روزه منتهی به 1395/11/30 حسابرسی نشده دانلود
1395/10/01 1395/10/01 گزارش عملکرد 90 روزه منتهی به 1395/08/30 دانلود
1395/10/01 1395/10/01 صورتهای مالی 3ماهه منتهی به 1395/08/30 دانلود
1395/08/09 1395/08/09 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1395/05/31 (حسابرسی شده) دانلود
1395/07/10 1395/07/10 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1395/02/31 دانلود
1395/07/10 1395/07/10 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1394/11/30 (حسابرسی شده) دانلود
1395/06/27 1395/06/27 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1395/05/31 دانلود
1395/06/27 1395/06/27 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1395/05/31 حسابرسی نشده دانلود
1395/04/01 1395/04/01 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1395/02/31 دانلود
1395/01/28 1395/01/28 صورتهای مالی 6ماهه منتهی به 1394/11/30 دانلود
1395/01/25 1395/01/25 گزارش عملکرد 180 روزه منتهی به 1394/11/30 دانلود
1394/09/25 1394/09/25 گزارش عملکرد 91 روزه منتهی به 1394/08/30 دانلود
1394/09/25 1394/09/25 صورتهای مالی (دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/08/30 )حسابرسی نشده دانلود
1394/07/15 1394/07/15 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1394/05/31 دانلود
1394/07/15 1394/07/15 صورت های مالی سالیانه منتهی به 1394/05/31حسابرسی شده دانلود
1394/06/29 1394/06/29 صورت های مالی سالیانه منتهی به 1394/05/31حسابرسی نشده دانلود
1394/06/25 1394/06/25 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1394/05/31 دانلود
1394/03/20 1394/03/20 گزارش عملکرد 272 روزه منتهی به 1394/02/31 دانلود
1394/03/20 1394/03/20 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1394/02/31 حسابرسی نشده دانلود
1394/01/23 1394/01/23 گزارش عملکرد 180 روزه منتهی به 1393/11/30 دانلود
1394/01/23 1394/01/23 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1393/11/30 حسابرسی شده دانلود
1393/12/25 1393/12/25 صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1393/11/30 حسابرسی نشده دانلود
1393/12/25 1393/12/25 گزارش عملکرد 180 روزه منتهی به 1393/11/30 دانلود
1393/09/26 1393/09/26 گزارش عملکرد 90 روزه منتهی به 1393/08/30 دانلود
1393/09/26 1393/09/26 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1393/08/30 حسابرسی نشده دانلود
1393/07/23 1393/07/23 گزارش عملکرد 353 روزه منتهی به 1393/05/31 دانلود
1393/07/23 1393/07/23 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1393/05/31 حسابرسی شده دانلود
1393/06/22 1393/06/22 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1393/05/31 دانلود
1393/06/09 1393/06/09 گزارش عملکرد 353 روزه منتهی به 1393/05/31 دانلود
1393/05/18 1393/05/18 بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق امین آوید دانلود
1393/03/31 1393/03/31 صورتهای مالی 8ماه و 20 روزه منتهی به 1393/02/31 دانلود
1393/03/10 1393/03/10 گزارش عملکرد 260 روزه منتهی به 31/02/1393 دانلود
1392/12/28 1392/12/28 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1392/11/30 دانلود
1392/12/17 1392/12/17 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1392/11/30 دانلود
1392/12/03 1392/12/03 گزارش عملکرد 169 روزه منتهی به 30/11/1392 دانلود
1392/09/27 1392/09/27 صورتهای مالی منتهی به 1392/08/30 دانلود
1392/09/27 1392/09/27 گزارش عملکرد 78 روزه منتهی به 1392/08/30 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق