مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تغییر متولی صندوق دریافت خبر 1398/02/02
2 صورتجلسه مجمع تاریخ1398/01/18ساعت 11:00 دریافت خبر 1398/01/25
3 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1398/01/18ساعت 11:00 دریافت خبر 1398/01/18
4 دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 1398/01/18ساعت 11:00 دریافت خبر 1398/01/07
5 صورتجلسه مجمع تاریخ1397/09/28ساعت 10:30 دریافت خبر 1397/10/05
6 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/08/27 ساعت 15:00 دریافت خبر 1397/09/27
7 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/08/27 ساعت 15:00 دریافت خبر 1397/09/27
8 تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر 1397/08/15
9 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/04/09
10 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 16:00 دریافت خبر 1397/04/09
11 صورتجلسه مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:00 دریافت خبر 1397/04/09
12 اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:00 دریافت خبر 1397/04/09
13 مجمع پایان دوره منتهی به 1396/05/31 دریافت خبر 1396/08/08
14 تغییر نوع صندوق از "سرمایه گذاری در سهام" به "مختلط" دریافت خبر 1396/06/04
15 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/05/31 دریافت خبر 1396/03/30
16 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/05/31 دریافت خبر 1396/03/30
17 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/05/31 دریافت خبر 1396/03/30
18 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1394/03/17 دریافت خبر 1394/04/13
19 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1393/11/25 دریافت خبر 1394/01/15
20 اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ 25 بهمن 1393 به شرح فایل پیوست می باشد دریافت خبر 1394/01/15
21 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1393/05/22 دریافت خبر 1393/05/27
22 اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ 22 مرداد 1393 به شرح فایل پیوست می باشد. دریافت خبر 1393/05/22
23 صورت جلسه دوم مجمع مورخ 7 اسفند 1392 دریافت خبر 1393/04/15
24 صورتجلسه مجمع مورخ 7 اسفند 1392 دریافت خبر 1393/04/15
25 صورتجلسه مجمع موسس صندوق امین آوید دریافت خبر 1392/12/19
26 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13/09/92 دریافت خبر 1392/10/14